Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att växa upp i glokala rum - om unga kvinnors möjligheter och hinder att ta plats

Kontaktperson: Carina Listerborn
Ansvarig: Carina Listerborn
Medarbetare: Johanna Sixtensson
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2012-01-01 -- 2014-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Tvärvetenskap

Hur är det att växa upp som ung kvinna i socialt utsatta och segregerade storstadsområden? Fungerande sociala relationer och lika rättigheter och möjligheter för alla är i hög grad betydande för att städer ska hålla samman och utvecklas i en positiv riktning. I dag brottas många storstadsområden med segregation och stora socioekonomiska skillnader. Detta hindrar invånare från att delta i samhället på lika villkor.

Malmö är ett exempel på en segregerad stad med många sociala problem. Barnfattigdomen i vissa delar av staden är bland den högsta i hela landet. Bränder, vandalism, stenkastning och andra oroligheter i områden karakteriserade av sociala problem tyder också på att något är väldigt fel. De röster som hörs i relation till rådande oroligheter, eller de bilder som förmedlas via mediala forum, fokuserar nästan bara på våldet som sådant, samt på dess våldsverkare: pojkar och unga män. En effekt av detta är bla. att motåtgärder, kommunala eller statliga insatser för att komma till rätta med problemen, även de tenderar att vara riktade mot pojkar/unga män och deras behov.

Syftet med projektet är därför att (med Malmö som exempel) undersöka unga kvinnors levnadsförhållanden och framtidsutsikter i socialt utsatta områden, vilka möjligheter har de och vilka hinder stöter de på? Detta inkluderar förståelsen för hur unga kvinnor, i tonåren, mår och lever sina liv samt hur de ser på sig själva, sin framtid, sina sociala nätverk, sitt bostadsområde och det omgivande samhället. Projektet syftar till att analysera de unga kvinnornas situation ur ett brett samhälleligt perspektiv, som inkluderar analyser av underliggande maktrelationer. Ett vidare mål är att projektet, genom att belysa de unga kvinnornas röster och erfarenheter, ska bidra med värdefulla kunskaper för både praktik och teori om hållbara sociala relationer i stadsutveckling.

Description in English

The purpose of the project is to illuminate and integrate the voices of young women into the discourse of social sustainable urban development. A sustainable city requires well-functioning social relations, equal rights and opportunities for all. Many urban areas are faced with vast socioeconomic differences and segregation, preventing citizens to participate in society on equal terms. The public discourse about segregation and problems of/in socially deprived areas, tends to focus on those young men, who loudly manifests what appears to be expressions of discontent, by committing crimes and violent acts. Thus, local or government-driven countermeasures are likely to be directed towards boys and young men.

The aim of the project is to investigate young women´s living conditions and prospects in socially deprived urban areas; what opportunities are they given and what obstacles do they meet? Do they express feelings of exclusion, discontent and lack of prospects? In that case how? Further, how do they use and claim urban social spaces and specific places, and what role does the neighborhood have for young women in terms of identification, belonging and self-realization? The case study will be carried out in the city of Malmö, applying a set of different qualitative methodologies: in-depth narrative interviews, focus groups and text and discourse analysis.

Senast uppdaterad av Magnus Jando