Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att utforska urbant våld – studie av rum, makt och social hållbarhet

Kontaktperson: Carina Listerborn
Ansvarig: Irene Molina, IBF och Uppsala universitet
Samarbetspartner: Irene Molina, IBF, Uppsala universitet, Diana Mulinari, Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet, Juan Velasquéz, CEIFO, Stockholms universitet
Finansiär: FORMAS
Tidsram: 2007-07-31 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

En stad som är fragmenterad genom segregation, våld, rädsla och social ojämlikhet är en stad som är dömd till kollaps. Sociokulturell integration är ett centralt ämne i arbetet för en hållbar stad.

 

I Sverige tyder diverse rapporter på växande nivåer av rasistiskt och sexistiskt våld. Projektet syftar till att bidra med innovativa teoretiska perspektiv på studiet av våldet i staden, både i diskurs och i praktik, och kring vilket en mångfald av omtvistade identiteter skapas. Projektet studerar de roller som dessa identiteter spelar i produktionen och reproduktionen av en etniskt, genus- och socialt fragmenterad stad.

 

Projektet operationaliseras genom fyra fallstudier, där en fallstudie som genomförs vid Institutionen för urbana studier undersöker slöjbärande muslimska kvinnors erfarenheter och upplevelser av bemötande i offentliga rum. Här uppmärksammas en typ av våld som vanligtvis inte kommer till allmänhetens kännedom. Dels därför att våldet inte stämmer överens med förväntningarna på vad våld är, dels därför att det drabbar individer vars röster sällan görs hörda i det offentliga rummet.

 

Projektet i sin helhet kombinerar kvalitativa metoder (deltagande observation, fokusgruppsintervjuer, text och diskursanalys) och kvantitativa metoder (enkätundersökning i samarbete med SCB). Fallstudierna skall lokaliseras till Malmö, Stockholm och Uppsala.

Description in English

A city that is fragmented by segregation, violence, fear and social inequality is a city that is doomed to collapse. Socio-cultural integration is a key theme in the work of a sustainable city.

In Sweden, various reports highlight on the growing levels of racist and sexist violence. The project aims to contribute innovative theoretical perspectives for the study of violence in the city, both in discourse and in practice, and where a plurality of issued identities are shaped. The project is studying the roles that these identities play in the production and reproduction of an ethnic, gender and socially fragmented city.

The project as a whole combining qualitative methods (participant observation, focus group interviews, text and discourse analysis) and quantitative methods (survey, in cooperation with Statistics Sweden, SCB). The case studies should be located in Malmö, Stockholm and Uppsala.

Senast uppdaterad av Magnus Jando