Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att söka kunskap tillsammans med studenter - ett sätt att utveckla undervisning och lärande?

Kontaktperson: Anne Harju
Finansiär: Postdokprogram för kompetensutveckling i högre utbildning. Malmö högskola
Tidsram: 2011-09-01 -- 2013-08-01
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen, Fakulteten för lärande och samhälle
Hemsida: http://mah.se/postdok

Avsikten med projektet är att tillsammans med studenter på lärarutbildningen genom interaktiv forskning undersöka lärarprofessionens innehåll och utmaningar. Syftet är att skapa ny kunskap som är praktiskt användbar och teoretiskt intressant för både studenter och utbildning. Syftet är också att undersöka användandet av interaktiv forskningen som metod för närmandet av praktik och utbildning i undervisning. Frågor som ställs är: Vilka aspekter av lärarprofessionen och kommande yrke identifieras som centrala? Vilka möjligheter och utmaningar finns med det interaktiva tillvägagångssättet i förhållande till undervisning?

Genomförandet planeras ske i samband med studenternas uppsatsskrivande. Processen är interaktiv och en del av forskar rollen är därmed att understödja gemensamma reflektioner. Jämfört med ett mer traditionellt handledarskap innebär rollen ett större engagemang i studenternas uppsatsarbete, vilket i sin tur förutsätter ett explorativt förhållningssätt med krav på ett närmande av studenterna med öppenhet, tillit och känslighet. Genom hela processen genomförs också en parallell undersökning som inkluderar de moment som en traditionell forskningsprocess innebär: inläsning av tidigare forskning, insamlande av material, analysarbete och skrivande.

Projektet tar vetenskapsteoretiskt avstamp i interaktiv forskning som är en inriktning inom aktionsforskning, men som till viss del skiljer sig från denna. I stället för fokus på handling och förändring riktar sig interaktiv forskning mer mot gemensam kunskapsbildning. Forskningen knyter därmed an till en tradition kring lärande som handlar om att erbjuda miljöer och möjligheter som stimulerar till ett student aktivt lärande.

Description in English

Seeking knowledge together with students

– a way of developing teaching and learning?

The intention of this project is to explore the content and challenges of the teaching profession through interactive research conducted in cooperation with teacher training students. The aim is to generate new knowledge that is applicable in practice, as well as theoretically interesting for students and in an education context. The aim is also to examine the use of interactive research as a method for narrowing the gap between practice and training in teaching. The research questions are: Which aspects of the teaching profession and the future occupation are identified as central? Which possibilities and challenges are associated with the interactive method in relation to learning and teaching?

The study is to be conducted when the students are writing their thesis. As the process is interactive, a part of the researcher’s role will be to support common reflections. In comparison to a more traditional tutoring situation, the role entails greater commitment to the student’s writing, which in turn requires an exploratory approach that demands meeting the students with openness, trust and sensitivity. Through the entire process a parallel study will be conducted that includes the elements of a traditional research process: the study of previous research, collection of material, analysis and writing.

The epistemological foundation of the project is interactive research, which is a branch of action research. Instead of focusing on action and change, interactive research focuses more on common knowledge production. The research thus relates to a tradition of learning that centres on offering environments and opportunities that stimulate student-active learning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando