Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att leda pedagogisk utveckling: Förväntningar på och erfarenheter av handledaruppdraget i verksamhetsförlagd utbildning efter genomgången handledarutbildning på avancerad nivå

Kontaktperson: Elisabeth Carlson
Ansvarig: Elisabeth Carlson
Medarbetare: Mariette Bengtsson
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2012-11-01 -- 2014-06-01
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Tvärvetenskap

Handledning är en pedagogisk process där handledaren undervisar, reflekterar med, återkopplar till samt bedömer studenten. Det innebär att handledaren ska kunna stödja studentens förmåga att omsätta generaliserad formell teoretisk kunskap till individrelaterade problem i en specifik vårdkontext. Under flera år har institutionen för vårdvetenskap genomfört tvärprofessionella handledarutbildningar på grundnivå för handledare i verksamhetsförlagd utbildning. Syftet med dessa kurser är att deltagarna ska utveckla sin kompetens och beredskap att handleda studenter under klinisk utbildning. Flera studier diskuterar hur det dessutom bör ske en utveckling av handledarutbildningar så att de kan erbjudas på avancerad nivå och fördjupa deltagarnas kunskaper om ämnen som reflektion, kritiskt tänkande, kommunikation och pedagogik. Vid institutionen för vårdvetenskap ges sedan vårterminen 2012 handledarutbildning på avancerad nivå. Syftet med kursen är att deltagarna ska fördjupa tidigare kunskaper i handledning för att självständigt kunna bedriva pedagogiska uppdrag riktade till patienter och närstående inom den egna yrkesverksamheten såväl som till studenter i verksamhetsförlagd utbildning på såväl grund- som avancerad nivå.

 Föreliggande projekt syftar till att beskriva deltagarnas upplevelse och erfarenhet av genomförd handledarutbildning på avancerad nivå och hur de beskriver tillämpning av de fördjupade kunskaperna. Datainsamlingsmetoderna är fokusgruppsintervjuer samt textanalys av portfoliotexter.  Urvalet är ett bekvämlighetsurval av de deltagare som har genomgått kursen vårterminerna 2012 och 2013. Resultaten förväntas kunna ligga till grund för fortsatt utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete av handledarutbildningar på avancerad nivå. Resultatet bör även kunna användas för utveckling av såväl handlednings- som mentorsmodeller i samverkan med de kliniska verksamheterna. 

Description in English

Precepting takes place in a learning environment where the preceptor strives to create a safe and meaningful interactive relationship with the student. During the precepting process nurses need to promote reflection as an educational strategy to enhance critical thinking and problem-solving skills, thus supporting the student’s ability to implement generalized theoretical knowledge into patient centred problems within each specific caring context. For several years, the Department of Care Science has offered multidisciplinary preceptor preparation programmes. The main objective of the programme is that participants will develop their abilities to precept students during clinical placement. In addition, a number of studies argue for the development of further preceptor preparation programmes focusing: reflection, critical thinking, communication and adult education theories. During the spring of 2012, such an advanced preceptor preparation programme was implemented at the Department of Care Science. The main objective of the programme is that participants will deepen their knowledge of precepting and be able to plan, lead and implement educational initiatives directed to students, patients and their families.

The aim of the current study is to describe expectations and experiences of preceptorship in clinical practice after the post-graduate preceptor programme.

Data will be collected by focus group interviews and textual analysis of portfolios.

All participants who completed the preceptor preparation programme during spring 2012 and 2013 will be invited, thus convenience sampling will be performed.

Senast uppdaterad av Magnus Jando