Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aspekter på återhämtning efter colorektal cancerkirurgi i fast-track kirurgins era

Kontaktperson: Jenny Jakobsson
Ansvarig: Christine Wann-Hansson
Medarbetare: Ewa Idvall
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2011-02-01 -- 2017-02-01
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Projektet fokuserar på patienters återhämtning efter kolorektal cancerkirurgi i en kontext där patienterna vårdas enligt ERAS-konceptet, Enhanced Recovery After Surgery. Fokus ligger på återhämtning ur patienternas eget perspektiv och instrument för egenrapportering/självskattning av psykiskt, känslomässigt tillstånd, allmänt hälsotillstånd samt postoperativa symtom används (STAI, EQ5D och PRP). Vidare sker djupintervjuer av patienterna med frågeställningen hur de har upplevt sin återhämtning efter operation. Patienterna följs longitudinellt över 6 månader efter operation. Som komplement till dessa patientrapporterade utfallsmått kommer också journalgranskning och utdrag från nationellt kvalitetsregister att utföras.  Förhoppningarna är att kunna presentera fakta inom ett område som ännu är relativt outforskat.

Description in English

The project focuses on the recovery of patients after colorectal cancer surgery in a context where patients are cared for according to the ERAS-programme. The main issue is recovery from the patients’ perspective and instruments for measurement of self-estimated psychological, emotional, general health and postoperative symptoms are used (STAI, EQ5D and PRP). Further, in-depth interviews are conducted with patients recovering with the question of issue: “How have you experienced your recovery from surgery”? It is a longitudinell study where patients are followed over six months after surgery. As a complement to these patient reported outcomes reviews of patient medical journals and extracts from the national quality register for colorectal cancer are collected. The expectation is to present facts in an area which still is relatively unexplored.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando