Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aspects of Living with Diabetes

Contact person: Irena Dychawy Rosner
Responsible: Margareta Östman
Co-workers: Anna Carlsson and Wimonrut Boonastean Rangsit University Thailand
Funding: Rangsit University, Thailand och Malmö högskola
Timeframe: 2012-01-01 -- 2016-12-31
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Social Work, The Department of Care Science, Social Vulnerability and Social Work
Subject: Tvärvetenskap

Diabetes melitus type 2 (DMT2) is a metabolic disorder representing different types of conditions and one of the most common diseases in senior age. The prevalence is increasing both in the West and in Asian populations. Whilst the research indicate possible ways to improve treatment, further research is needed to increase knowledge how people within different cultural populations are affected by diabetes and how they manage the everyday living with this disease.

The project aims in a first phase to illuminate experiences of people who live with type 2 diabetes mellitus in a low socioeconomic area in suburban community in Path Thani province, Thailand, which will result in international published papers. The second phase will be of a more comparative nature, in two different studies validating the findings from the first phase in both a Swedish and a Thai setting.

The conceptual perspectives are inspired by a broad research field focusing on the concepts of health taking shape in people's socio-cultural environment. Further the project focuses on dimensions of life that people require or value from their personal, interpersonal and sociocultural aspects of life.

Beskrivning på svenska

Diabetes ökar i alla länder och bidrar till världsomfattande problematik. Sjukdomen kan påverka individens hälsostatus på ett negativt sätt, berör vardagslivet och personlig livskvalitet. Utifrån sina erfarenheter av att vara sjuk utvecklar den berörda personen i samspel med sin omgivning och i sitt sociala sammanhang, strategier för vardagslivet, hantering av behandlings- och utgångspunkter för hälsofrämjande strategier. Dagens forskning påvisar ett brett fält som behandlar interventionella sjukdomsaspekter. Däremot finns det brist på kunskap som belyser patienterfarenheter utifrån ett multikontextuellt perspektiv och intersektoriella dimensioner omfattande både individen och omgivningen vad gäller de bekräftande och självstärkande faktorerna.

Metod: Insamling av data sker genom enkäter, patientintervjuer, dokumentationsstudier och fältobservationer. Utgångspunkten är att betrakta hälsoproblematik utifrån Thailandsbygdens kultur. I studiens population ingår låginkomsttagare och svagt bemedlade kvinnor med diagnosen Diabetes Mellitus Typ 2. Studien genomförs i en fattig region i Thailand. Teoretiskt är studien inspirerad av ett brett forskningsfält med fokus på hälsans sociokulturella villkor och sambandet mellan människors livsvillkor, individens handlingsstrategier för att hantera ohälsoproblematik, anhörigas och professionellas roll samt hur dessa påverkar sociala relationer i vardagens egenvård. Studien genomförs i form av kvalitativa och kvantitativa delstudier.

Senast uppdaterad av Magnus Jando