Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Askåterföring till skog, vardande blir verklighet?

Kontaktperson: Kjell Mårtensson
Ansvarig: Kjell Mårtensson
Medarbetare: Folke Bohlin SLU
Samarbetspartner: SLU, Uppsala
Finansiär: Energimyndigheten
Tidsram: 2002-01-01 -- 2004-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://dspace.mah.se/handle/2043/9947

Askåterföring är ett medel för att långsiktigt kunna ta ut en stor mängd skogsbränslen utan att därför utarma marken. Projektet som avslutades med en rapport år 2004 är en systemstudie där hela kedjan från fjärrvärmeföretaget till den enskilda skogsägaren undersöks.

 

Projektet har två huvudsyften, dels att undersöka och tydliggöra drivkrafter och hinder för askåterföring ur ett dynamiskt perspektiv, dels ge underlag för rekommendationer för den praktiska utformningen av olika askåterföringssystem. Fokus ligger på formella och informella institutioner, dvs. såväl på utformningen av olika lagar och regelverk som på aktörernas, i huvudsak bränsleanvändarnas, bränslemäklarföretagens och skogsägarnas attityder och erfarenheter.

 

För att optimera de totala förutsättningarna och undvika ”närsynthet” präglas projektet av en systemsyn som sträcker sig från den primära askproducenten, värmeverket, till den slutlige askkonsumenten, skogsägaren. Den empiriska delen består av tre fallstudier av tre energiföretag, Växjö Energi AB, Borås Energi AB samt Falu Energi AB samt en enkät som besvarades av nära nog samtliga relevanta energiföretag i Sverige.

Description in English

Ash recycling is a means to safe guard nutrient availability while harvesting
forest fuels. Research on the consequences of ash recycling started in the end of the
1970’s, definite results were presented in 1996. The National Board of Forestry
presented guidelines on ash recycling in 1999 and 2001. Yet, there has been no
large scale application of the technology despite improved economic incentives. A
waste tax which also applies to ash was introduced in 2000, it has been successively increased and today amounts to 370 SwCr/ton.

This is a systems study of ash recycling where the whole chain from district
heating utility to individual forest owner is investigated. Case studies of three
district heating utilities, Växjö Energi AB, Borås Energi AB and Falu Energi AB,
indicate that the utilities have, generally, been satisfied with their activities on
ash recycling and see the investment constantly improving while the tax is
increasing. A nation-wide questionnaire shows that the greatest impediments to
ash recycling have been that managements miss clear-cut rules, have not been
able to buy the service and generally considered that they lack knowledge. About
a third of the utilities actively tried to identify other means of disposing of their
ash. Main driving forces for ash recycling have been environmental concerns and
to create immaterial values. Under these circumstances ash recycling may equal
the deposition costs.

Senast uppdaterad av Magnus Jando