Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Arbetsvillkor, organisering och hälsa i människovårdande yrken

Kontaktperson: Sandra Jönsson
Ansvarig: Sandra Jönsson
Samarbetspartner: Region Skåne
Finansiär: CTA
Tidsram: 2009-01-01 -- 2009-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/Program/Centrum-for-tillampad-arbetslivsforskning-CTA/Forskning/Tidigare-forskning1/Tidigare-forskning/Arbetsvillkor-organisering-och-halsa-i-manniskovardande-yrken--/

Under den senaste femtonårsperioden har det förts en debatt kring skenande sjuktal, sjukfrånvaro, stress, utmattningsdepression, utsatthet och andra psykosociala arbetsmiljöproblem i svenskt arbetsliv. Under många år har sjukfrånvaron ökat och yrkesgrupper som i större utsträckning än andra som framhållits som särskilt utsatta är yrkesgrupper inom vård, omsorg och skola och andra delar av det som vanligen benämns den svenska välfärdstjänstesektorn.

Description in English

Working conditions, organization and health in the human caring professions
During the past fifteen years period, there has been a debate about rampant sickness rates, absenteeism, stress, fatigue, depression, deprivation and psychosocial health and safety problems in Swedish working life.
For many years, increased sickness absence and occupational groups more than others highlighted as particularly vulnerable are professionals in the health and welfare and other parts of what is commonly called the Swedish welfare services.

Senast uppdaterad av Magnus Jando