Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Workers instructions for retrofit work to www.ByggAi.se

Kontaktperson: Mats Persson
Ansvarig: Mats Persson
Samarbetspartner: Sveriges byggindustrier
Finansiär: SBUF Svenska byggnadsindustrins utvecklingsfond
Tidsram: 2013-09-01 -- 2016-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för medieteknik och produktutveckling
Ämne: Teknikvetenskap
Hemsida: http://www.byggai.se/

Syftet med projektet är att samla in information och erfarenheter från renoveringsarbeten samt inventera vanligt förekommande arbetssituationer och arbetsmoment inom byggindustrin. Inventeringen ska leda fram till förslag på arbetsmoment som är lämpliga att ta fram arbetsinstruktioner för. Inventeringen ska också studera komplexa arbetsmoment och hur de är strukturerade, t ex planering för renovering av kök och badrum inklusive sanering. Projektet är unikt, inga motsvarande projekt har identifierats i t ex Tyskland eller England. Däremot har intresse visats från bland annat dessa länder. Projektets genomförande bygger på produktionstekniska erfarenheter och innovationer med tillämpning av teorier inom Knowledge Management och hur kunskap genereras och sprids. Projektet är därmed ett exempel på avancerad forskning applicerat på en mycket praktisk tillämpning.

Description in English

The aim of the project is to gather information and experiences from renovation work and inventorying common work situations and operations. The inventory will lead to suggestions for tasks that are appropriate to develop working instructions for. The inventory will also study complex tasks and how they are structured, such as planning for the renovation of kitchens and bathrooms, including decontamination. The project is unique, no corresponding projects have been identified for example in Germany or England. However, interest has been shown from these and other countries. Project implementation is based on production experience and technical innovations in application of theories in knowledge management and how knowledge is generated and disseminated. The project is thus an example of advanced research applied to a very practical application.

Senast uppdaterad av Magnus Jando