Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Arbete och hälsa bland första linjens vårdpersonal samt etablering av en ny bas för Copenhagen Psychosocial Questionnaire i Sverige

Kontaktperson: Hanne Berthelsen
Ansvarig: Hanne Berthelsen
Samarbetspartner: Folktandvården i Örebro, Blekinge, Uppsala, och i Dalarna läns landsting. Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet; Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø, Danmark.
Finansiär: FORTE
Tidsram: 2012-12-01 -- 2016-12-31
Forskningsprofil: Oral hälsa
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi
Hemsida: http://copsoq.se/

Vårdarbetet är i förändring i Sverige genom ökade vårdbehov men med begränsade resurser. Vid obalans i arbetslivet kan förslitning av personal - särskilt äldre kvinnor - och därigenom ökad sjukfrånvaro bli följden. Detta projekt har fokus på personal med kortare utbildning i vårdens första linje.

Behovet ökar av att ha mätinstrument för att kunna följa utvecklingen, även på den lokala arbetsplatsen. Frågeformuläret Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) är lämpligt för att kartlägga arbetsmiljön och för att mäta förändringar efter interventioner. Det bygger på de dominerande arbetsmiljöteorierna. COPSOQ är översatt till 21 språk, vilket ger goda möjligheter till internationella jämförelser.

Syfte
• Validera den svenska översättningen av COPSOQ.
• Vidareutveckla skalor för de personligt motiverande dimensionerna i patientarbete samt för organisatoriska förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
• Analysera psykosocial arbetsmiljö, stress och arbetstillfredsställelse för grupper med stor patientkontakt genom att:
- Etablera referensvärden för yrke, ålder och kön
- Jämföra grupperna, såväl nationellt som internationellt
- Analysera faktorer, genom flernivåanalys, på individ- och arbetsplatsnivå av betydelse för sjukfrånvaro och personalomsättning.
• Analysera faktorer av betydelse för den särskilda glädjen i patientarbetet, samt möjligheter att orka arbeta ett helt yrkesliv.
• Förbereda för en dynamisk internetplattform med öppen tillgång till COPSOQ-formulären, instruktioner och referensvärden.

Ökad kunskap om arbetsglädje, trivsel och hälsa för de som arbetar i första linjen i vården ökar möjligheten att organisera framtidens vård, så att de kan och vill vara kvar i arbetet. Projektet har stor samhällsbetydelse, eftersom en frisk, glad och engagerad personal i en god arbetsmiljö kommer att vara avgörande för en positiv utveckling av vården.

Description in English

Health care in Sweden has gone through a major re-organization during the last two decades, and the pace of change continues to be high. If an imbalance arises in work life, the staff –especially elderly women- run a risk of health problems and sickness absence. The target group of this project is first line health care workers with a short education (nurses’ aides and assistants, dental nurses, and dental hygienists).
Reliable instruments to follow the situation, even at a local level, are needed. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) is a suitable instrument for mapping of working environment as well as for evaluation of changes following interventions. COPSOQ has been translated into 21 languages and thereby it provides possibilities for international comparisons.
The intention with the project is to
• Validate the existing Swedish translation of COPSOQ II and further develop scales specifically directed towards personally enriching aspects in human service work as well as working conditions sustaining being elderly in the labour market
• Map the psychosocial work environment, stress, and wellbeing of four specific groups of first-line health care workers aiming to
establish reference values for the COPSOQ II, and for the new scales geared to capture specific rewards and exertions determinants in patient-work;
analyze the interplay between individual factors and group factors in relation to outcomes as sickness absence and staff turnover
• Prepare for a platform presenting open access to COPSOQ II, instructions for use and reference values on different dimensions of work environment

Improved knowledge of work fulfillment and health among first line health care workers increases the opportunities for organizing future working conditions which positively influence motivation, health and willingness to stay on the labour marked.

Senast uppdaterad av Magnus Jando