Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

AppSam - professionellt och socialt stöd i demensvården – ett projekt i CareSam FoU nätverk

Kontaktperson: Jonas Christensen
Ansvarig: Jonas Christensen
Medarbetare: Jonas Christensen och Jeanette Eriksson,
Samarbetspartner: Kommunförbundet Skåne, Klaipeda University Litauen, University of Lower Silesia Polen, Roskilde Universitet RUC Danmark, University College of Sjaelland (UCSJ), Moldova State University
Finansiär: Svenska Institutet
Tidsram: 2016-06-30 -- 2017-11-01
Forskningscentrum: Internet of Things and People Research Centre
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Hemsida: http://blogg.mah.se/appsam/

AppSam syftar till att främja innovation, lärande och kompetensutveckling inom äldreomsorgen genom utbyte av kunskap mellan länder med olika välfärdslogiker. Den fokuserar på demensvård och tillämpad digital teknik. AppSam utgör ett projekt inom CareSam FoU-nätverket, vilket etablerades i samband med EU-finansierat projekt (2011-13), där ett antal områden med betydande behov att uppnå en hållbar utveckling definierats: a) teknisk innovation inom äldreomsorgen, b) kvalificerade framtida utbildning och lärande syftar vid arbete i äldrevården, och c) kompetensutveckling i praktiken med särskild inriktning på demens. Dessa tre områden är tänkt att undersökas i AppSam. Det övergripande syftet med AppSam projektet är att utveckla en gemensam förståelse för vilka behov som finns inom demensvård i länder med olika välfärds logiker och skapa mervärde genom samarbete. Bl a genom workshops och en gemensam förståelse för hur man skapar delaktighet, meningsfullhet och välbefinnande. Projektaktiviterna kommer att leda till en uppsättning begrepp som speglar vad som kan göras tillsammans i de olika regionerna. Begreppen kommer att fungera som medlare mellan partners samt bidrag till framtida projekt. Aktiviteterna ska också utveckla vad kompetenser som finns i nätverket och vilka ytterligare resurser som behövs i AppSam. Sammanfattningsvis utgör de övergripande målen för AppSam: 1) att vidareutveckla det etablerade CareSam nätverk med två nya partnerländer: Polen och Litauen, 2) att utveckla IoT-koncept inom äldreomsorgen som kan bidra till att förbättra livskvaliteten för äldre, anhöriga och stöd för vårdpersonal, 3) att undersöka hur delaktighet, samverkan och kommunikation kan underlättas genom digital teknik för att möta regionala utmaningar hos äldre med fokus på teknik, lärande och färdigheter i demensvården 4) att förbereda en ansökan om Horisont 2020 genom den utökade nätverk baserat på resultaten från projektet.

Description in English

AppSam aims to promote innovation, learning and development of skills in the field of elderly care through the exchange of knowledge between countries with different welfare logics. It focuses on dementia care and applied digital technology. The AppSam is a part of the CareSam R & D network. The project AppSam departs from the Swedish-Danish CareSam project (2011-13) which defined a number of areas, showing significant needs  to achieve sustainable development: a) technological innovation in the field of elderly care, b) qualifying the future education and learning aiming at work in elderly care sector, and c) development of skills in practice with a special focus on dementia. These three areas are supposed to be explored in the seed funding.

The overall aim of the AppSam seed project is to develop a common understanding of what needs there are within dementia care in countries with different welfare logics and to create collaborative added value. Through workshops a common understanding of how to create participation, meaningfulness and well-being is developed. The workshops will lead to a set of concepts that mirrors what can be done togheter in the different regions. The concepts will act as mediation between partners as well as input to the future project. The workshops will also elaborate what competences there are in the network and what additional resources are needed in AppSam. 

In conclusion the overall aims of AppSam seed project are: 1) to extend the established CareSam Network with two new partner countries: Poland and Lithuania, 2) to develop IoT-concepts in the area of elderly care that can contribute to improve quality of life for elderly, relatives, and support health professionals, 3) to explore how participation, interaction and communication can be facilitated through digital technology to meet regional challenges of the elderly focusing on technology, learning and skills in dementia care 4) to prepare an application for Horizon2020 through the extended network based on the findings from the project.

Senast uppdaterad av Magnus Jando