Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Individuella utvecklingsplaner i ett kritisk didaktiskt perspektiv - med fokus på Montessori och Reggio Emiliaprofilerade förskolor

Kontaktperson: Docent Ann-Christine Vallberg Roth
Ansvarig: Docent Ann-Christine Vallberg Roth
Medarbetare: FD Annika Månsson
Finansiär: Malmö högskola och Skolverket
Tidsram: 2008-09-01 -- 2009-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Studien tar sin utgångspunkt i en undersökning som syftar till att kartlägga och diskutera variationen av innehåll och positioner för barn i doku­mentationen från samtliga förskolor i en kommun. Här studeras dokumentation och mallar för individuella utvecklingsplaner (IUP) från förskolor med olika pedagogiska profiler. Här fokuseras material från Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor. 

Vi utgår från ett kritiskt didaktiskt perspektiv där det är konstruktionen av innehåll och positioner för barn (didaktikens vad- och vem-frågor), i olika typer av dokumentation som står i centrum. I artikeln fokuseras dokumentation på individ- och institutionsnivån. Perspektivet leder in på frågor som: Hur är innehåll konstruerat och vad har styrt valet av innehåll i IUP och dokumentation på institutions- och individnivå? Hur är innehållet relaterat till pedagogisk profil? Vilka möjliga identiteter och positioner formuleras för barnet i förhållande till olika innehåll och profiler?

Nyckelord: Barndom, förskola, individuella utvecklingsplaner, kritisk didaktik, Montessori, profil, Reggio Emilia

Publikationer 


Vallberg Roth, Ann.-Christine & Månsson, Annika (2008). Individuella utvecklingsplaner för skolår 3, 6 och 8 i fyra sydsvenska kommuner. EDUCARE, elektroniskt publicerad artikel 2008-06-26 http://www.mah.se/pages/39164/IUP.pdf

Vallberg Roth, Ann.-Christine & Månsson, Annika (2008). Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige: Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv. Nordisk barnehageforskning, 1(1), 25-39. http://www.nordiskbarnehageforskning.no

Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson, Annika (2009). Individual development plans in a critical didactic perspective - focusing Montessori and Reggio Emilia profiled preschools. Early Childhood Research and Practice (submitted)

Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson, Annika (2009). Innehåll, bedömningar och positioner - med fokus på IUP och dokumentation i Montessori och Reggio Emiliainspirerade förskolor i en skånsk kommun. Rapporter om utbildning (in progress)

Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson, Annika (2009). Bedömning och dokumentation av förskolebarn – ett utbildningsvetenskapligt ”kärnområde”? Kapitel i antologi rörande Utbildningsvetenskap för förskolan. Natur & Kultur (in progress)

Vallberg Roth, Ann-Christine (2009). Bedömning och pedagogisk dokumentation – stödja och styra barns lärande?. Kapitel i kunskapsöversikt beställd av Skolverket rörande forskning med fokus i Sverige mellan 1995-2008 i anknytning till Barndom, lärande och ämnesdidaktik (in progress).

Vallberg Roth, Ann-Christine (2009). Bedömning av barn i förtätad kommunikation. Kapitel i samarbete med forskare vid enheten Barn Unga Samhälle (BUS), Lärarutbildningen, Malmö högskola. Rapporter om utbildning (in progress)

Description in English

Individual development plans in a critical didactic perspective - focusing Montessori and Reggio Emilia inspired preschools

The aim of this paper is to study the individual development plans (IDPs) in a critical didactic perspective focusing Montessori and Reggio Emilia inspired pre-schools. Individual development plans are seen as a phenomenon linked to the emergence of an auditing society. Critical didactics refers to a discussion and critical scrutiny of the objects and subjects of learning for young children, related to place and pedagogical directions/profiles. The reason for the choice of different pedagogical directions is to investigate variation of regulation. Relations among the actors and their influence are elucidated by means of critical didactics. The IDP material was collected in October-December 2008 in all preschools in one municipality in southern Sweden. 

Tentative results show that work with individual development plans reflects that children and parents have a limited influence on the design of IDPs. The individual development plans reveal a high degree of steering and use of standardized templates with different orientations related to place and profiles. Contrary to the preschool curriculum in Sweden – that individual children’s achievements should not be evaluated and assessed – assessment in some of the plans tend to be linked to grades. In Sweden, IDPs are public documents. We question whether IDPs, are compatible with the Children’s Convention and the principle of what is best for the child. 

Key words: Childhood, critical didactics, preschool, individual development plans, Montessori, profile, Reggio Emilia

Senast uppdaterad av Magnus Jando