Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktionsforskning i kommunal äldreomsorg – palliativ omvårdnad

Kontaktperson: Margareta Rämgård
Ansvarig: Margareta Rämgård
Medarbetare: Tuija-Neimer Kristofersson
Samarbetspartner: Kommunförbundet Skåne, Region Skåne
Finansiär: Kommunförbundet Skåne, Kultur i vården Region Skåne
Tidsram: 2008-01-01 -- 2010-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Syfte
• Förankra forskning och praktik för att stimulera ny kunskap
• Studera den äldre befolkningens vård och omsorg för att utveckla en teoretisk ansats i community care
• Problematisera  och föra en dialog om kunskapssyn utifrån: Lokal kunskap/practical knowledge och relaterat till  kulturella aspekter (det unika) i platser
• Förbättra praktiken för de som arbetar i äldreomsorgen
• Visa att spatiala och sociala aspekter har betydelse när vården skall organiseras

1. De svåra samtalen - vård i livets slutskede
Ett projekt som berör de kommunalt anställda sjuksköterskornas arbete med de existentiella, sociala och rumsliga aspekter i palliativ omvårdnad. Fokusgrupper med distrikt och kommunsjuksköterskor. Resultatet från forskningen pekar bland annat på att olika hänsyn måste tas till var man vårdar de svårt sjuka och i vilket socialt sammanhang vården sker. Den visar också hur sjuksköterskor utvecklar en erfarenhetskunskap i yrket och problematiserar deras behov av social reflektion i sitt dagliga arbete. Projektet finns publicerad i en rapport: De svåra samtalen - vård i livets slutskede (Rämgård 2008). Återkoppling till praktiken föregick bland annat via ett större seminarium där personal från äldreomsorgen från samtliga Skånes kommuner deltog.

2. Låt inte spindelväven växa i ditt hjärta
Syftet är att undersöka hur sjuksköterskorna i kommunen bearbetar sina emotionella upplevelser och existentiella frågor i palliativ vård med gestaltning av dikten i en forskningscirkel. Resultatet visar att reflekterande samtal i grupp bör föranledas av en känslomässig förankring, utöver det erfarenhetsbaserade för att uppnå en känsla av mening i själva reflektionen. Projektet finns publicerat i en rapport. Låt inte spindelväven växa i ditt hjärta (Rämgård & Neiminen 2010). Offentlig föreläsning för allmänheten i Bromölla kommun och Kultur i vårdens årliga konferens.

 

Description in English

Purpose
• Anchor the research and practice in order to stimulate new knowledge
• Study the elderly care to develop a theoretical approach to community care
• Dialogue about epistemological basis: Local knowledge / practical knowledge and related to cultural aspects (the uniqueness) in places
• Improve practice for those working in elderly care
• Show that the spatial and social aspects are important when care is organized

1. The difficult conversations in palliative care
The project consist of focus groups with district and community nurses working in palliative care.  The purpose is to discuss important issues in their daily life. The research analyses nurses work and the importance of place in aspects of palliative care. The results of the research also indicate  the need for more reflection in their daily work.

2.  “Do not let cobwebs grow in your heart”
The aim is to explore how the nurses in palliative care can use poem in their work to process emotional experiences and existential issues. The result shows that poetry could be useful and indicate that reflective group counseling should be caused by an emotional anchor, to make meaning in the reflection. Poetry could be useful discussing existential issues in palliative care

Senast uppdaterad av Magnus Jando