Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktionsforskning: Platsens betydelse för dementa

Kontaktperson: Margareta Rämgård
Ansvarig: Margareta Rämgård
Finansiär: Kommunförbundet Skåne
Tidsram: 2009-01-01 -- 2010-12-31
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Syfte
• Förankra forskning och praktik för att stimulera ny kunskap
• Studera den äldre befolkningens vård och omsorg för att utveckla en teoretisk ansats i community care
• Problematisera  och föra en dialog om kunskapssyn utifrån: Lokal kunskap/practical knowledge och relaterat till  kulturella aspekter (det unika) i platser
• Förbättra praktiken för de som arbetar i äldreomsorgen
• Utgå från att spatiala och sociala aspekter har betydelse när vården skall organiseras


Platsens betydelse för dementa
Ett forskningssamarbete med Hässleholm, Burlöv och Höörs kommun i Skåne genom FoU Skåne, Kommunförbundet Skåne. Projektet har genomförts i kommunernas boende för dementa och berör platsers betydelse för dementa boendes sociala välbefinnande.  Några av frågeställningar i projektet är: Kan socialt välmående för de dementa boende relateras till specifika platser? Har förändringar i den fysiska miljön någon påverkan på de dementa boende? Materialet består av fokusgrupper tillsammans med personalen i de tre särskilda boendena, djupintervjuer med anhöriga samt dagböcker som följer trettio dementa boende under tre månader. Förutom de spatiala frågorna tar rapporten upp behovet av kontinuitet i arbetet med de dementa boende och hur det kan minska oro och därmed reducera medicinförbrukningen. Den pekar även på att om de dementa boende skall uppleva mening i boendet så måste de utveckla sociala aktiviteter i mindre grupper, i olika konstellationer och miljöer som de känner igen sedan tidigare. Rapporten visar att när dementa boende får komma till platser där de utövat sociala aktiviteter (och som är förknippade med stark positiva känsloupplevelser) förstärks deras kognition och minnesfunktion. De erfarenhetsbaserade relationerna till miljöer och platser verkar vara mer betydande än det estetiska (färg, form osv). Projektet finns publicerat i en rapport. Platsens betydelse för dementa (Rämgård 2010). Projektet har presenterats och redovisats på socialnämnden i Höörs kommun, en regional demenskonferens, samt en nationell utbildningskonferens arrangerat av tidskriften äldreomsorgen. Det har även presenteras internationellt 2011 i Storbritannien.

Description in English

Purpose
• Anchor the research and practice in order to stimulate new knowledge
• Study the elderly care to develop a theoretical approach to community care
• Start a dialogue about epistemological basis: Local knowledge / practical knowledge related to cultural aspects (the uniqueness) in places
• Improve practice for those working in elderly care
• Show that spatial and social aspects are integrated in caring


An action research project with nursing staff in three municipalities in Southern Sweden. The purpose was to explore the social well-being of dementia patient living in care units. Data were collected as observations of the patients, registered in diaries kept by the staff. The diaries were structured in accordance with time geography principles. Further, in-depth interviews were made with the patients’ next-of-kin. Focus groups of staff were organized in the care units.
Result: previous research had shown that people suffering from dementia experience well-being influenced by colours and shapes in the care environment. This project, however, indicates that patients’ well-being is in fact strongly affected by experiences from places during earlier phases of their lives. Also, emotionally charged experiences connected with certain places in their lives influence their performance of social activities, strengthen their cognition and empower people with dementia. The staff now uses the result from the research to create social wellbeing for dementia in care.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando