Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktionsforskning: Det sexuella rummet

Kontaktperson: Margareta Rämgård
Ansvarig: Margareta Rämgård
Medarbetare: Bo Eneroth Blekinge tekniska högskola
Samarbetspartner: Kommunförbundet Skåne
Finansiär: Kommunförbundet Skåne
Tidsram: 2009-01-01 -- 2010-12-31
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Syfte
• Förankra forskning och praktik för att stimulera ny kunskap
• Studera den äldre befolkningens vård och omsorg för att utveckla en teoretisk ansats i community care
• Problematisera  och föra en dialog om kunskapssyn utifrån: Lokal kunskap/practical knowledge och relaterat till  kulturella aspekter (det unika) i platser
• Förbättra praktiken för de som arbetar i äldreomsorgen
• Visa att spatiala och sociala aspekter har betydelse när vården skall organisera.

Sexualitet i äldreomsorgen
Projektet berör sexualitet och samliv i äldreomsorgen. Kommunerna har inbjudits att delta i en kunskapsverkstad som resulterat i fokusgrupper där personalen diskuterat svårigheter med att möta sexualitet och samliv i äldreomsorgen. Avsikten har varit att belysa aspekter inom detta fält som tidigare inte uppmärksammats. I rapporten berörs skillnader mellan att arbeta i kommunens särskilda boende respektive människors eget hem. Den berör även den speciella samlivsproblematik som finns runt dementa boende och personalens problem med sexuella närmanden från vårdtagare. Publicerat i rapport: Det sexuella rummet 2010.

Description in English

Purpose
• Anchor the research and practice in order to stimulate new knowledge
• Study the elderly care to develop a theoretical approach to community care
• Start a dialogue about epistemological basis: Local knowledge / practical knowledge related to cultural aspects (the uniqueness) in places
• Improve practice for those working in elderly care
• Show that spatial and social aspects are integrated in caring

The project addresses sexuality and intimacy in the elderly. Nurses have been invited to participate in focus groups to discuss the difficulties in meeting sexuality and intimacy in elderly care. The intention has been to highlight aspects of this field that have not previously been recognized. The report concerned the differences between working in the municipal special accommodations and people's own homes. It also affects the special intimacy problems that exist around demented residents and personnel problems with sexual advances from patients. Published in the report: The sexual room 2010th

Senast uppdaterad av Magnus Jando