Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hur skapas förutsättningar för en jämställd idrott? Unga i och om idrotten i Trelleborg

Kontaktperson: Susanna Hedenborg
Ansvarig: Susanna Hedenborg
Medarbetare: Marie Larneby
Samarbetspartner: Trelleborgs kommun
Finansiär: Trelleborgs kommun
Tidsram: 2015-01-01 -- 2015-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap

I Sverige deltar en majoritet av alla barn och unga i föreningsidrott. Samtidigt visar flera studier att aktivitetsnivån inom föreningsidrotten har gått ner under senare år. Aktivitetsnivån skiljer sig dessutom mellan olika grupper: den är lägre för äldre ungdomar än för barn och lägre för flickor än för pojkar.[1] Men minskningen och skillnaderna betyder inte nödvändigtvis att äldre ungdomar och flickor är mindre fysiskt aktiva än andra grupper. De kan vara aktiva på andra sätt än i föreningsidrotten. Att det förefaller vara så visar exempelvis Ungdomsbarometern där det framkommer att intresse för träning verkar öka, liksom antalet ungdomar som anger att de tränar flera gånger i veckan.[2] Generellt sett är dessutom andelen medborgare som är fysiskt aktiva högre i Sverige än i andra Europeiska länder. I Sverige anger 70 procent att de tränar eller idrottar minst en gång i veckan, vilket är mycket högt i jämförelse med länder i södra Europa, exempelvis Italien där 60 procent anger att de aldrig tränar eller idrottar.[3]

Det finns skillnader i deltagande och hur idrottens stöd fördelas vad gäller kön, etnicitet och var någon bor. Av den senaste utvärderingen från Centrum för idrottsforskning (CIF) framkom att flickor med utländsk bakgrund deltar i lägre utsträckning än andra och att mest ekonomiskt stöd (2013) tillfaller medelstora och socioekonomiskt välmående städer och förortskommuner, särskilt i Stockholms- och Skåneregionen.[4] Att deltagande inom idrotten skiljer sig mellan olika grupper framkommer även i Ungdomsbarometern. Familjernas ekonomi och ungdomars idrottsutövning hänger samman i det att i familjer med bättre ekonomi deltar barn och unga


[1] CIF (2014). Statens stöd till idrotten. Uppföljning 2014. Centrum för idrottsforskning. s 17–18.

[2] Ungdomsbarometern (2014). Omvärld och kommunikation. Specialanalys: RF diskussion. se även Jesper Andreasson & Thomas Johansson (2014). The Global Gym. Gender, Health and Pedagogies, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

[3] De nordiska länderna ligger generellt sett högst, medan de sydeuropeiska länderna ligger lägst när det gäller andelen som tränar eller idrottar. http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/ebs_412_en.pdf

[4] CIF (2014), s 8–9.

Description in English

 
 

The purpose of this study is to map out and analyze boys’ and girls' participation in sports associations in Trelleborg, as well as to understand young people's own stories about their participation in sports. Furthermore, the composition of the sports associations' boards and the occupation of sports facilities in terms of sex should be investigated. The goal is to give the municipality of Trelleborg a foundation for gender integrative work.

Senast uppdaterad av Magnus Jando