Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

FEKIS2017 18-19 oktober

Banner konferens FEKIS 2017

Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen

Sverige står inför stora samhällsutmaningar med hänsyn till t.ex. globalisering, digitalisering, teknikutveckling, hållbarhet, demografiska förändringar, migration och integration samt jämställdhet och social sammanhållning. Dessa utmaningar tar sig olika uttryck i olika sammanhang. Inför FEKIS 2017 välkomnar vi bidrag som diskuterar företagsekonomin i förhållande till dessa samhällsfenomen, men gärna med specifikt fokus på utmaningar relaterade till den urbana samhällsutvecklingen.

Trots att företagsekonomi frekvent beskrivs som den största disciplinen inom samhällsvetenskapen har ämnet ingen självklar position i diskussionen om den urbana samhällsutvecklingen. Städer ska emellertid ledas, styras, konkurrera, varumärkas, granskas och mätas. Finansiering, med rötter i det urbana, präglar allt från medborgares bostadsval till företags kapitalförsörjning vilket torde ge redovisningsfrågor alldeles särskild aktualitet.

Nya gränsöverskridande organiseringsformer växer fram i urbaniseringens fotspår. Dagens växande storstäder rymmer stora möjligheter och utmaningar avseende t.ex. organisering av arbete, boende, (kollektiv) trafik, integration och social sammanhållning. Det finns också en annan sida av urbaniseringen, en utveckling som beskrivs i termer av t.ex. avfolkning, glesbygd och nedläggning av bärande samhällsfunktioner. Hur kan vi utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv bidra med kunskap om hur samhället växer fram och förändras?

Sessioner

Det går inte längre att bidra med innehåll till FEKIS2017. Inbjudan såg ut såhär:

Inför FEKIS2017 välkomnar vi bidrag som diskuterar företagsekonomin relaterat till de samhällsfenomen som diskuteras ovan, gärna med specifikt fokus på utmaningar kopplade till den urbana samhällsutvecklingen. Trots att företagsekonomi frekvent beskrivs som den största disciplinen inom samhällsvetenskapen har ämnet ingen självklar position i diskussionen om snabbt växande storstäder. Hur kan vi utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv bidra med kunskap om hur samhället växer fram och förändras?

Arrangör

Urbana studier

FEKIS - Företagsekonomi i Sverige 

Företagsekonomi i Sverige_logotyp

Senast uppdaterad av Rita Sanguineti