Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rättigheter och publicering

Vetenskaplig publicering har traditionellt inneburit att författaren överlåtit sina ekonomiska rättigheter till förlagen som i sin tur tillgängliggör materialet via prenumerationer och försäljning. På senare tid har det blivit vanligare och vanligare med publiceringsmodeller som på något sätt gör materialet fritt tillgängligt i kombination med att upphovsrätten ligger kvar hos författaren.

Publiceringsavtal

När en artikel publiceras i en tidskrift ingår författaren vanligtvis ett publiceringsavtal med förlaget. Detta avtal reglerar författarens och förlagets rättigheter, respektive skyldigheter, gentemot varandra. Vanligtvis innebär detta avtal att merparten av den ekonomiska rätten övergår till förlaget och författaren har inte längre kvar rätten att fritt förfoga över sitt material utan måste fortsättningsvis förhålla sig till villkoren i avtalet. Detta avtal är bra att spara eftersom det kan finnas skäl att återkomma till det när du, som författare, vill använda publikationen i olika sammanhang. Spar ned det och ge dokumentet samma titel som artikeln så är det lätt att se vilket avtal som är för vilken artikel.

Är det en artikel publicerad i Sverige och inget avtal ingås ligger upphovsrätten kvar hos författaren.

Är det en bok eller bokkapitel publicerad i Sverige och inget avtal ingås träder Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 31-38 §§ in och reglerar förhållandet mellan förlag och författare.

Open access och cc-licensiering

Att publicera open access innebär att publikationen blir omedelbart fritt tillgänglig på Internet. När en publikation är open access innebär det också, nästan alltid, att all upphovsrätt ligger kvar hos författaren. Författaren har då obegränsade möjligheter att använda sitt material så som denne finner lämpligt.

Det är vanligt att Creative Commons-licenser används i samband med open access-publikationer. Med dessa kan författaren på ett kortfattat och enkelt sätt ge användare fler möjligheter att använda materialet än vad som tillåts genom olika lagstiftningars inskränkningar i upphovsrätten.

En cc-licens styr aldrig hur författaren själv får använda sitt material.

Att publicera i ett öppet arkiv

För att kunna inkludera sin artikel i fulltext i ett öppet arkiv (ex MUEP) måste författaren säkerställa att detta är i enlighet med publiceringsavtalet. Uppgifter om förlagens policys kan hämtas från SHERPA/RoMEO. Här listas tidskriftsförlagen och deras policys som en service. På tidskrifternas/förlagens webbplatser finns i allmänhet också dessa uppgifter men det kan vara svårt att på egen hand hitta denna information. Därutöver ska informationen också finnas i det ingångna avtalet.

Förlagens bestämmelser skiftar och kan ibland vara svåra att praktiskt följa. Vissa förlag tillåter publicering under villkor att det är den sista författarversionen efter peer reviewförfarandet som används. Då måste författaren själv skapa ett pdf-dokument av sin artikel som inte får innehålla förlagens slutliga layout och som kompletteras med ett försättsblad med information om artikelns förlagspublicering. I MUEP skapas ett sådant försättsblad automatiskt om filen är en författarversion. Vissa tidskriftsförlag tillåter parallellpublicering enbart av versioner före refereegranskningen. De anser att alla ändringar som sker med artikeln genom granskning och bearbetning är förlagets och vill hävda sin ensamrätt till detta.

Det är också vanligt att förlagen har infört ett embargo som innebär att inkluderingen av fulltexten kan ske först efter att en tid gått efter den officiella publiceringen, ibland så lång tid som 24 månader.

Att publicera i kommersiella tjänster

Många forskare har profiler i olika forskarnätverk som till exempel ResearchGate och Academia.edu. I dessa tjänster erbjuds forskaren möjlighet att lägga in information om sina publikationer och också ladda upp artiklar i fulltext. Dessa nätverk betraktar förlagen som kommersiella tjänster och är därför mindre benägna att tillåta författare ladda upp fulltext av artiklar.

Ofta finns också möjligheten för intresserade att genom tjänsten be författare om en kopia på en artikel. Detta har flera förlag också skapat policys kring och reglerat denna delning via publiceringsavtalet.

Att inkludera artiklar i en avhandling

Att inkludera publicerade artiklar i en tryckt sammanläggningsavhandling är oftast inga problem. Däremot kan det i publiceringsavtalet finnas restriktioner avseende möjligheterna att inkludera artiklar i en avhandling som läggs upp i MUEP eller annat öppet arkiv. Det kan också finnas begränsningar avseende möjligheterna att ha avhandlingen till försäljning.

I det fall det rör sig om artiklar som ännu inte är publicerade ligger upphovsrätten kvar hos författaren. Det som istället behöver kontrolleras är att det förlag som artikeln så småningom är tänkt att skickas in till inte motsätter sig detta. Det kan betraktas som en ”tidigare publicering” att inkludera i en avhandling och tillgänglig göra denna på andra sätt än i direkt anslutning till disputationen.

Senast uppdaterad av Maria Brandström