Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Open access-policy vid Malmö universitet

Open access vid Malmö universitet

Malmö universitet har under flera år arbetat med att skapa tillgång till publikationer som forskare producerar vid universitetet, för ökad samverkan med och synlighet i det omgivande samhället.

Redan år 2003 fanns en rekommendation från rektor om open access-publicering för artiklar och ett krav för open access för egna avhandlingar och lokal utgivning.

I november 2010 togs nytt och utökat rektorsbeslut kring all forskningspublicering, enligt följande:

  1. Forskande personal och doktorander vid Malmö universitet skall deponera en kopia av publicerat forskningsresultat i universitetets öppna digitala arkiv Malmö University Electronic Publishing MUEP, såvida inte upphovsrättsliga skäl förhindrar detta. 
  2. Malmö universitets personal och doktorander bör publicera sina forskningsresultat i tidskrifter som tillämpar open access när sådan lämplig tidskrift finns. 
  3. Innehåll i universitetets publikationsserier skall, om inte särskilda skäl föreligger, också deponeras i MUEP.

Policyn trädde i kraft den 1 mars 2011. Hur de olika punkterna i policyn ska implementeras beskrivs här nedan.


 

(1) Forskande personal och doktorander vid Malmö universitet skall deponera en kopia av publicerat forskningsresultat i universitetets öppna digitala arkiv Malmö University Electronic Publishing (MUEP), såvida inte upphovsrättsliga skäl förhindrar detta.

Punkten riktar sig till författare av vetenskapliga publikationer: artiklar, avhandlingar, konferenspapers, bokkapitel, hela böcker och rapporter. Policyn omfattar inte outgiven forskning (preprints eller opublicerade patent). Övriga publikationer, t.ex. där forskaren står som författare till kortare konferensabstracts eller som redaktör, går att egenarkivera i MUEP men omfattas inte av mandatet i policyn.

Policyn innebär i praktiken att forskaren i varje ny förlagskontakt tagen efter 1 mars 2011 skall ta reda på sina rättigheter kring egenarkivering. Policyn gäller inte retroaktivt. Redan publicerat material och förlagskontakter tagna före detta datum undantas.

I de fall förlaget säger ja till egenarkivering, skall forskaren deponera i MUEP direkt (med fördröjd fri tillgång enligt vad ev. embargotider stipulerar) - och i de fall förlaget säger nej godtas detta. Om förlaget säger ja till att deponera en kopia men forskaren ändå väljer att inte deponera i MUEP, måste undantag beviljas från prefekt eller motsvarande.

(2) Malmö universitets personal och doktorander bör publicera sina forskningsresultat i tidskrifter som tillämpar open access när sådan lämplig tidskrift finns.

Biblioteket erbjuder forskaren beslutsstöd kring val av publiceringskanal, men det står forskaren fritt att välja den lämpligaste för den specifika publiceringen, t.ex. om impact factor är högre. Delar av vårt stöd innebär att lyfta fram fördelar med open access-publicering generellt.

Kostnader i förhållande till friköp av artiklar eller författaravgifter hanteras även fortsatt av fakulteterna och andra forskningsfinansiärer.

(3) Innehåll i universitetets publikationsserier skall, om inte särskilda skäl föreligger, också deponeras i MUEP.

Den tredje punkten i policyn innebär att alla publikationer som primärpubliceras av universitetet, exempelvis avhandlingar, tidskrifter och andra skriftserier, också skall deponeras i elektronisk form i MUEP. Det innebär att externa författares publikationer läggs i MUEP i de fall publikationen ges ut vid Malmö universitet. Vi kommer att ytterligare stärka kontakten med och stöd till redaktionsråden vid universitetet för att säkra att policyn kan uppfyllas.

Generella kommentarer
Vi kommer inte att uppnå 100 % open access till vår forskning från och med 1 mars, däremot är vår ambition att 100 % av våra forskare ska förhålla sig till sina rättigheter kring open access för varje enstaka publikation.

Policyn har arbetats fram av den universitetsgemensamma publiceringsgruppen med representanter från alla fakulteter, central forskningskoordinator samt biblioteket. Remiss och förberedande av beslut har hanterats av Forum för forskning.

Ansvaret för att policyn uppfylls åvilar den enskilde forskaren. Egenarkiveringen i MUEP görs som en del av forskningsprocessen. Forskaren är också den person som undersöker och försäkrar sig om sina möjligheter för parallellpublicering i samband med att avtalet med förlag tecknas. Prefekt eller motsvarande ansvarar för att policyn följs på varje enhet. Bibliotek och IT ansvarar för drift, support och utveckling av det öppna digitala arkivet MUEP, samt för att verktyg som stödjer parterna i upphovsrättsliga frågor och uppföljning av policyn finns tillhands vid rätt tidpunkt i deras respektive arbetsuppgifter.

http://www.mah.se/bit/press/openaccess_sve

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer