Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

FAQ

Vad menas med open access (OA)?

Med open access menas att läsaren har fri tillgång till vetenskaplig information på internet d.v.s. kostnadsfritt kan läsa, citera, ladda ner och skriva ut vetenskapliga, kvalitetsgranskade publikationer. På Kungliga Bibliotekets hemsida kan du läsa mer om open access.  

Vad innebär Malmö universitets OA-policy?

Policyn innebär att du som forskande personal eller doktorand vid Malmö universitet skall deponera en kopia av publicerat forskningsresultat i högskolans öppna digitala arkiv Malmö University Electronic Publishing (MUEP), såvida inte upphovsrättsliga skäl förhindrar detta.

Du som är forskare eller doktorand vid Malmö universitet bör även publicera dina forskningsresultat i tidskrifter som tillämpar open access när sådan lämplig tidskrift finns.

Policyn innebär i praktiken att du i varje ny förlagskontakt tagen efter 1 mars 2011 skall ta reda på dina rättigheter kring egenarkivering. Policyn gäller inte retroaktivt vilket innebär att redan publicerat material och förlagskontakter tagna före detta datum undantas. 

Policyn omfattar även innehåll i universitetets publikationsserier, om inte särskilda skäl föreligger.

Läs mer här: OA-policy / pressmeddelande 2011

Varför ska jag göra mitt arbete fritt tillgängligt?

Alltfler forskningsfinansiärer som t ex Vetenskapsrådet kräver att resultaten från den forskning de stöder ska vara fritt tillgängliga. Svenska forskare berörs av sådana krav både från internationella och svenska forskningsfinansiärer. Läs mer här: http://www.kb.se/openaccess/intro/Forskningsfinansiarer/

Vilka typer av publikationer omfattas av Malmö universitets beslut om OA-policy?

Policyn omfattar publicerad forskning i externa källor, förutom tidskriftsartiklar även exempelvis avhandlingar, böcker, bokkapitel, konferenspapper och rapporter.

Alla universitetets publikationsserier skall också läggas i elektronisk form i MUEP. Det innebär att även externa författares publikationer läggs i MUEP i de fall där publikationen ges ut vid Malmö universitet.

Vilken version ska jag publicera i MUEP?

Innehållsligt ska det vara samma version som det som är utgivet, d.v.s. om peer-review har genomgåtts är det versionen av texten efter sakkunniggranskning som ska registreras i MUEP.  

Publikationerna ska vara utgivna under din anställning på universitetet, d.v.s. i de fall din organisationstillhörighet anges i publikationen ska den vara vid universitetet.

Kan jag registrera publikationer från andra lärosäten retroaktivt?

Du kan inte registrera publikationer som du gjort med annan organisationstillhörighet i MUEP. Vill du att dessa ska finnas fritt tillgängliga bör du kontakta din tidigare arbetsplats om retroaktiv inmatning.

Vilka fördelar innebär policyn för mig som forskare?

OA-publicering ökar synligheten för dina publikationer och kan därmed höja citeringsgraden (impact factor) för tidskriften, i vilken dina artiklar publiceras. Det kan även påskynda graden av vetenskapligt utbyte och framsteg inom ditt forskningsfält. 

Hur tar jag reda på om jag får publicera hela artikeln i MUEP?

Du kan leta fram reglerna som gäller för den tidskrift du ska publicera dig i via SHERPA/RoMEO "Self-Archiving Policies" http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php.

Om tidskriften eller förlaget inte finns i Sherpa/RoMEO bör du be om rättigheterna till publicering i MUEP. Till publiceringskontraktet som tidskriften erbjuder dig vid publicering, kan du därför behålla vissa eller alla rättigheter genom att bilägga SPARCs Author's Addendum. Detta är en färdigformulerad tilläggsklausul till förlagskontrakt, som ger dig som författare möjlighet att behålla vissa specifika rättigheter kring dina publikationer. 

Vad gör jag då tidskriften tillåter mig att parallellpublicera min "författarversion" av artikeln?

"Författarversionen" är den version av artikeln som är granskad (peer-reviewed) av tidskriften, men inte innehåller tidskriftens layout och paginering. Information om hur förlagen ser på vilken version författaren får använda kan du hitta i Sherpa/Romeo: http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php

Vetenskapliga artiklars "författarversioner" får i MUEP automatiskt ett försättsblad som anger information om originalpubliceringen. För andra typer av publikationer kan du använda detta som använts tidigare i MUEP-publicering: försättsblad för MUEP. Försättsbladet är ett bra sätt för potentiella läsare att få en korrekt referens till var t.ex. din artikel finns originalpublicerad.

Hur finansierar jag publicering i open access-tidskrifter?

I det totalbelopp du som forskare anger i din ansökan om projektstöd kan du räkna in den eventuella merkostnad som OA-publicering medför.

Malmö universitet har sedan 2015 en författarfond där det är möjligt att söka finansiellt stöd för OA-publicering, läs mer om stöd för publiceringsavgifter

Vem kan jag kontakta för att få hjälp med OA publicering?

För hjälp med publicering, läs i första hand de instruktioner som finns till din hjälp kring forskarpublicering . Du kan också kontakta oss som arbetar med MUEP.

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer