Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bibliotekets undervisning

Biblioteket medverkar till studenters lärande i en forskningsförankrad utbildning. Det övergripande målet med bibliotekets undervisning är att studenterna ska utveckla kunskap i att söka information på vetenskaplig nivå samt utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till information, informationskällor och informationssökning.

Biblioteket bidrar till måluppfyllelse (exempelvis högskolelagens mål, 1 kap.8§ och utbildningarnas lärandemål) samt möjliggör för studenterna att i sin framtida yrkesroll kunna följa kunskapsutvecklingen inom sitt ämnesområde.

Undervisningen planeras tillsammans med ansvarig lärare. För att uppnå bästa resultat integreras undervisningen i de ordinarie kurserna och ges återkommande, i progression, genom studenternas utbildning. Exempel på hur denna progression kan se ut illustreras här genom progressionsplaner för fyra olika utbildningar på Malmö universitet: Studie- och yrkesvägledarutbildningen, Kriminologiprogrammet, Medie- och kommunikationsvetenskap och Sjuksköterskeprogrammet

Exempel på innehåll i bibliotekets undervisning:

  • introduktion till bibliotekets tjänster och resurser 
  • relevanta databaser och informationsresurser för ämnesområdet 
  • var och hur forskning publiceras inom ämnesområdet 
  • sökstrategier och sökteknik 
  • källkritik och sökkritik 
  • referenshantering och referenshanteringsprogram 
  • systematisk informationssökning 

Bibliotekets undervisning ges i olika former beroende på kursens upplägg och studenternas behov, t.ex. föreläsning, workshop och i form av digitalt lärandestöd t.ex. genom sökguiderfilmer och genom moduler i Canvas.

Biblioteket erbjuder även kurser och workshops för doktorander, forskare och lärare.

Senast uppdaterad av Kristina Ericson