Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

KURS I EKOKARDIOGRAFI OCH LUNGULTRALJUD FÖR ANESTESIOLOGER

Kurstider och plats:
22/1 – 9/2 (vecka 4-6): Undervisning på campus 4 heldagar/vecka
12/2 – 2/3 (vecka 7-9): Verksamhetsförlagda studier på 1/3-fart vid hemmaklinik. Alltså 5 dagars praktik som kan utföras under en treveckorsperiod.
9 mars: Examinationsseminarium under halvdag.
Detaljerat schema

Kursarrangör: Malmö universitet, Institutionen för biomedicinsk vetenskap

Kursledare: Petri Gudmundsson, doc. Biomedicinsk laboratorievetenskap
Anna Dieden, adj. Biomedicinsk laboratorievetenskap
Lill Bergenzaun, MD, PhD, DEAA, EDIC
Överläkare, Enhetsansvar IVA
Department of Anesthesiology and Intensive Care
Målgrupp: ST-läkare inom anestesi (har företräde till kursen)

Kursuppläggning: Det pedagogiska arbetet bygger generellt på studentaktiva arbetsformer med aktivt deltagande och reflektion. Undervisningen bedrivs i form av både campusplacerade föreläsningar och inspelade föreläsningar med därtill kopplade seminarier och workshops. Den teoretiska kunskapen varvas med praktisk träning och handledning på en ekokardiografi-simulator, ultraljudsapparat på högskolan samt genom träning på egen klinik. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med andra studenter samt med lärare och handledare. Studenten bidrar med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.
Verksamhetsförlagd utbildning på hemklinik sker under sammanlagt en vecka mellan teoriveckorna och examinationsdagen. Under denna tid förväntas kursdeltagaren att självständigt ha undersökt och skrivit utlåtande på minst 10 patienter, vilket sammanställs i en portfolio. Av dessa 10 ska 1-2 fall presenteras muntligt på examinationen, som därmed blir en form av lärande examination.

Deltagarantal: Antalet deltagare är planerat att vara 14 varje kursomgång. Antagning till kursen sker i den ordning anmälan inkommer (ST-läkare inom anestesi har företräde). Anmälan är bindande.

Kursavgift
: 35 000 SEK. Moms tillkommer. 
- Lunch och kaffe förmiddag och eftermiddag ingår. Övrig kost och hotellkostnader ingår inte.
- Kurslitteratur ingår inte.

Sista anmälningsdag: 1 november 2017

Anmälningsformulär och mer information
: www.mah.se/ultraljudskurs
 
Innehåll
Kursen behandlar teoretiska och metodologiska kunskaper inom ekokardiografi och lungultraljud utifrån Socialstyrelsens krav på ST-anestesiologi. För att uppnå detta studeras ultraljudsfysik, ultraljudsmetodik och ultraljudsdiagnostik (för mer detaljerat innehåll – se bilaga 1). Den sammanlagda kurslängden blir totalt fyra veckor, vilka är förlagda under veckorna 4-9, 2018, följt av en halv dags examination den 9 mars. De tre första veckorna (v. 4-6) består av teori blandat med praktisk tillämpning förlagt på campus. Detta följs av praktiska studier förlagt på hemmakliniken, i form av genomförda undersökningar (portfolio) och förberedande av examinationsuppgift. De verksamhetsförlagda studierna sker i 1/3-fart, vilket motsvarar en veckas studier under treveckorsperioden 7-9. Kursen avslutas därefter med ett examinerande seminarium under en dag, vilket infaller den 9/3.

Delmål
Delmål C2: behärska medicinsk teknisk utrustning inom ultraljud av hjärta, 
Delmål C4: Användning av ultraljud för bedömning av respiration och cirkulation, 
Delmål C6: Tillämpa grundläggande ekokardiografisk undersökning för bedömning av global och regional kammarfunktion, fyllnadsgrad och perikardsjukdomar
Delmål C11: Tillämpa TEE inklusive tolkning inom thoraxanestesi och intensivvård.

Examination
Examinationen är en lärande examination som sker den 9 mars 2018. Under kliniktiden ska kursdeltagaren, av sina 10 undersökningar, välja ut 1-2 patientfall att presentera vid examinationen. 
Fallen ska innehålla ett visst antal projektioner och diverse metodiker inom ekokardiografi och lungultraljud. Presentationen ska bl. a. innehålla förklaring och motivering av användning (eller icke-användning) av olika sorters Doppler, M-Mode, TDI, Strain samt projektioner, reflektioner kring bildoptimering/fallgropar samt förslag på ev. alternativa undersökningsmetoder.

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Olsson A, (2014) Ekokardiografi. Ultraview: Stockholm 
Ekokardiografi-simulator
Ultraljudsapparat på klinfys-laboratoriet på Hälsa och samhälle

Referenslitteratur
Otto CM, (senaste upplagan) Textbook of Clinical Echocardiography. Elsevier.
Senast uppdaterad av Mikael Matteson