Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Teknik och samhälles utbildningsnämnd

In English  

Utbildningsnämnden är ett beredande organ till dekanus, enligt delegationsordning, med uppgift att bereda utbildningsplaner med avseende på innehåll, omvärldsanalys, ekonomisk bärkraft samt är beredande i strategi-, utvecklings- och kvalitetsfrågor inom grundutbildningen.

Utbildningsnämnden, som sammanträder ca 4 gånger per termin, består av ordförande, fem övriga lärarrepresentanter, samt representanter för personalorganisationerna och två representanter för studentkåren.

Ärenden och handlingar till sammanträdena ska vara utbildningsnämndens handläggare tillhanda senast 10 arbetsdagar före utbildningsnämndens sammanträdesdatum.

Ledamöter i utbildningsnämnden: 

Jörgen Ekman, tf prodekanus och universitetslektor, ordförande
Sara Leckner, universitetslektor, vice ordförande
Jeanette Eriksson, universitetslektor
Annabella Loconsole
, universitetslektor 
Henrik Hartman, universitetslektor
Jesper Larsson, universitetslektor
Martin Fisk, universitetslektor
Paolo Alexandriyski, studentrepresentant
Stefan Gustafsson (SACO)
Birgitta Magnusson kvalitetskoordinator
Samuel Andersson handläggare

Kursnämnd

Kursnämnden är ett utskott till utbildningsnämnden med uppgift att granska och bereda kursplaner till prodekanus och vara rådgivande vid belutsfattandet. Kursnämnden sammanträder varje månad förutom i juli. Förutom ordförande består kursnämnden av två lärarrepresentanter, handläggare samt två representanter för studentkåren.

Alla nya/uppdaterade kursplaner som skickas in måste vara förankrade med enhetschef/biträdande prefekt  (som har ekonomiskt ansvar för kurser), samt eventuellt programansvarig (lägg till samtliga på cc). Revideringar av befintliga kurser skickas in av kursansvarig lärare. Alla handlingar ska vara kursnämndens handläggare tillhanda senast den 10 i respektive månad. Handlingar som inkommer senare behandlas först vid nästkommande sammanträde.

För kurser som ges på höstterminen måste nya/uppdaterade kursplaner skickas in senast 10 december.

För mindre uppdateringar i kursplaner, t.ex. ändringar av litteraturlistor mm, är deadline i enlighet med SRS två månader innan kursstart (se gärna rubrik 2.3 i Anvisningar för kursplaner för fler exempel vad som räknas som ”mindre”).

Kurs eller utbildningsprogram utan godkänd plan får ej utlysas eller marknadsföras på annat sätt.

Ledamöter i kursnämnden: 

Sara Leckner, universitetslektor, ordförande
Henrik Hartman
, universitetslektor
Steve Dahlskog, universitetslektor
Isak Allansson, studentrepresentant
Fritz Murnau handläggare