Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Behörighetskrav

De grundläggande kraven som måste uppfyllas för behörighet att nomineras till utbytesstudier är:

 • Sökande ska vid avresa ha avklarat minst ett års heltidsstudier vid Malmö högskola (60 hp).
 • Vid ansökningstillfället ska den sökande vara aktivt studerande, eller forskarstuderande vid Malmö högskola.
 • Den sökande ska under föregående termin ha avklarat minst 75 % av de studier som den sökande varit registrerad på såvida det inte föreligger särskilda skäl till att detta inte har uppnåtts.
 • Den sökande ska bedömas som lämplig för utlandsstudier samt anses vara en god ambassadör för Malmö högskola.
 • De kurser som man ämnar läsa ska man kunna tillgodoräkna sig i sin examen vid Malmö högskola.
 • Studierna på värduniversitetet ska bedrivas på heltid och omfatta minst 3 månader (12 veckor).
 • Den sökande ska ha goda språkkunskaper i engelska eller i det språk på vilket undervisningen bedrivs (om annat än engelska). Se nedan för utförligare information om språk vid utbytesstudier.
 • Du som läser fristående kurser kan ansöka om utbytesstudier så länge du uppfyller behörighetskraven. Utbytesstudierna ska kunna tillgodoräknas i din examen vid Malmö högskola, vilket innebär att du måste bifoga en plan där du redogör för hur du planerar att ta ut din examen vid Malmö högskola.
 • Till detta kommer sedan att den sökande ska, vid tid för ansökan till partneruniversitetet (dvs efter ev nominering av sin fakultet), ha avklarat alla kurser som den sökande var registrerad på under föregående termin. Observera att detta krav kan skilja sig mellan olika fakulteter/områden, så kontrollera vad som gäller där du studerar.

Studenten ska för att vara behörig även acceptera följande krav nedan:

 • Att efter hemkomsten utvärdera utbytet för framtida studenters skull.
 • Att efter hemkomst medverka vid olika informationstillfällen om utlandstudier för att dela med dig av dina erfarenheter.
 • För utbytesstudier inom Erasmus+ ska man göra två språktest: ett före utbytet och ett i samband med utbytets avslut.

Studieplatserna är öppna för studerande inom grundutbildning och forskarutbildning.

Behörighetskrav för Linnaeus-Palme:

Utöver ovanstående grundläggande krav gäller följande:

 • Sökanden skall vara svenska medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige.

Utöver ovanstående grundläggande krav gäller följande inom Erasmus+ för distansstudenter: 

 • För distansstudenter är kravet att man är medborgare i något av länderna som deltar i Erasmus+ eller att man bor i Sverige. 


Språk vid utbytesstudier


Samtliga utbytesplatser är uppdelade enligt utbytesprogrammen nedan. Se varje fakultet/institutions utlysning för vad som gäller för varje specifik utbytesplats. Generellt gäller följande:

Språkkrav för Bilaterala platser (generellt samtliga universitet i Asien, Australien, Nordamerika)

Om inget annat anges på utlysningen gäller följande:

 • Avgångsbetyg i Engelska B från svenskt gymnasium med minst betyget VG.
  alternativt
 • Avgångsbetyg i Engelska 6 från svenskt gymnasium med betyget A, B eller C. 
  alternativt
 • TOEFL/IELTS test med ett resultat som är godkänt av värduniversitetet. Se respektive universitets hemsida för vilket test de godtar och vad för resultat de kräver.
  alternativt
 • Andra meriter, i enlighet med partneruniversitetets språkkrav, kan komma att gälla. I sådana fall är dessa angivna i kommentarfältet i utlysningen. Anges inget specifikt om språkkrav i kommentarsfältet, gäller endast meriter enligt ovan.
 • Om inte giltigt betyg/testresultat finns vid ansökan, ska du skriva en plan för hur sådana språkkunskaper skall inhämtas före tiden för utresan. Exempel är att läsa upp betyget på Komvux, alternativt göra TOEFL/IELTS test. OBS - giltigt betyg/testresultat ska lämnas in vid terminsstart terminen INNAN studenten ska åka på utbytet.

Gå till TOEFLs hemsida

Gå till IELTS hemsida

Språkkrav vid Erasmus+

 • Den sökande ska ha goda språkkunskaper i engelska eller i det språk på vilket undervisningen bedrivs, om annat än engelska.
 • För vissa utbytesplatser kan partneruniversitetet i ett senare skede komma att kräva formella kvalifikationer på undervisningsspråket.

Språkkrav vid Linnaeus-Palme

 • Den sökande ska ha goda språkkunskaper i engelska eller i det språk på vilket undervisningen bedrivs, om annat än engelska.

Språkkrav vid Nordplus

 • Den sökande ska ha goda språkkunskaper i engelska eller i det språk på vilket undervisningen bedrivs, vanligen danska, norska eller svenska.
Senast uppdaterad av Ida Rosqvist