Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studentförsäkring

Malmö högskola har som målsättning att ha ett bra försäkringsskydd för de studenter som har sin verksamhet helt eller delvis förlagd vid högskolan. Nedan ges en översiktlig bild över vilka försäkringar som gäller.. Vid varje försäkring finns länkar till Kammarkollegiet där man i detalj kan se vilka villkor som gäller. Även skadeanmälningsblanketter kan hämtas via länkar.  

Personskadeförsäkring

Studenter och doktorander som är antagna och bedriver utbildning vid Malmö högskola är försäkrade genom kammarkollegiets ”Personskadeförsäkring för studenter” (försäkringsvillkor och skadeanmälningsblankett). Den omfattar både studenter som är bosatta i Sverige och studenter som kommer hit från utlandet och studerar. Försäkringen gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Den gäller dock endast i Sverige. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta.

Eftersom denna försäkring endast gäller under ”skoltid” är det utomordentligt viktigt att den enskilde studenten har ett eget personskadeskydd som gäller under fritid då de flesta olyckshändelser inträffar.

Student IN

Förutom ovan nämnda Personskadeförsäkring för studenter har Malmö högskola from den 1 januari 2003 tecknat samlingsförsäkringen ”Student IN” hos Kammarkollegiet som gäller samtliga utländska utbytesstudenter som är inskrivna vid högskolan och bedriver högskole- eller forskarutbildning. Med utbytesstudent menas en student som ska studera eller praktisera i Sverige enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan Malmö högskola och ett utländskt lärosäte. Försäkringen omfattar sjuk, tandvårds- och hemtransportskydd, invaliditets- och dödsfallförsäkring, ansvarsskydd och rättsskydd. Den gäller dygnet runt och kompletterar därför den vanliga Personskadeförsäkringen för studenter, se ovan.

Rätt till sjukvårdsförmåner för utlandsstudenter i Sverige 

Studenter från EU/EES-land eller länder som Sverige avtal med om sjukvårdsförmåner har rätt till vissa sjukvårdsförmåner i Sverige, mot uppvisande av intyg. 

Om en students vistelse i Sverige överstiger ett år har han/hon rätt att folkbokföra sig vid skattemyndigheten, och omfattas därefter av den allmänna sjukförsäkringen.

Student UT

Malmö högskola har from den 1 januari 2003 tecknat samlingsförsäkringen ”Student UT” hos Kammarkollegiet som gäller för studenter som är antagna till och bedriver högskole- eller forskningsutbildning vid högskolan och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan högskolan och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter. Försäkringen omfattat personskadeskydd, sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd, anhörigs besöksresa vid livshotande skada eller sjukdom, avbrottsskydd, resgodsskydd, resgodsförsening, kontant skadehjälp, ansvarsskydd och rättsskydd. För partneruniversitet i vissa länder kan studenten dock behöva teckna en separat försäkring.

Observera att ”Student ut” inte gäller studenter som på eget initiativ söker in på ett lärosäte i ett annat land. Man kan i dessa fall vända sig till CSN och teckna en privat försäkring.

Rätt till sjukvårdsförmåner

Den som studerar i ett annat EU/EES-land har rätt till sjukvårdsförmåner om hälsotillståndet kräver omedelbara insatser (akutvård). Det gäller den som är svensk medborgare eller medborgare i ett annat EU/EES-land. 

Är man inte medborgare i ett sådant land men bosatt i Sverige har man i vissa fall har rätt till sjukförmåner. Vilka rättigheter man har framgår av de konventioner som Sverige har träffat med alla EU-länder utom Belgien och Irland. Inom Norden räcker det att man är bosatt i något av de nordiska länderna (oavsett medborgarskap) för att reglerna om rätt till akutvård ska gälla. Inom Norden finns också ytterligare förmånsregler, exempelvis rätt till ersättning för merkostnad vid hemresa. Även i vissa länder utanför EU/EES-området kan man ha rätt till sjukförmåner. 

Det är viktigt att man i god tid före avresan utomlands kontaktar Försäkringskassan för att få den information och de intyg man behöver för sin utlandsvistelse. 

Särskilt om studiebesök, praktik och examensarbete

Vid studiebesök utanför Malmö högskola eller vid examensarbete gäller samma försäkringsskydd för studenterna som under övrig utbildningsverksamhet. Observera dock att personskadeförsäkringen för studenter gäller endast i Sverige och inte för exempelvis en student som på eget initiativ åker till Danmark och gör sitt examensarbete där. Vid sådana tillfällen finns möjlighet för högskolan att hos Kammarkollegiet teckna försäkringen ”Student ut” för den enskilde studenten.  

Lagen om arbetsskadeförsäkring gäller också vissa studerande, nämligen de som genomgår utbildning, som är förenad med särskild risk för arbetsskada. Närmare föreskrifter om studerande finns i förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (FASP), samt i Lag (1977:265) om statligt personskadeskydd. Genom dessa författningar är arbetsskadelagen utsträckt att gälla även den som efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning. Högskolestudier faller i regel in under detta begrepp. Skyddet gäller dock endast under de moment i utbildningen, då studenten utför arbete som stämmer överens med, eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete.

Enligt den svenska skadeståndslagen svarar arbetsgivaren för arbetstagares skadeståndsansvar när skada uppkommer i tjänsten. Studerande som gör sin praktik på en arbetsplats betraktas enligt lagen som arbetstagare hos berörd arbetsgivare, se 6 kap 4 § skadeståndslagen. Om praktikant förorsakar skada är alltså arbetsgivaren skadeståndsskyldig.

Inom sjukvården gäller Patientskadelagen med ansvaret lagt på vårdgivaren samt patientförsäkring och övriga ansvarsförsäkringar som arbetsgivaren kan ha tecknat.

Vid praktik på icke-statliga arbetsplatser svarar staten gentemot arbetsgivaren enligt Förordningen om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser (1982:1077). Enligt denna förordning skall praktiken vara föreskriven i utbildningsplan eller kursplan. Ersättning lämnas för person- eller sakskada som har tillfogats arbetsgivaren, oavsett om den som har orsakat skadan är vållande till skadan eller inte. Ansökan om ersättning skall inlämnas till Rektor, som överlämnar ärendet med yttrande till Högskoleverket som beslutar om ersättning ej överstigande 100 000 kr. Har ärendet principiell betydelse eller är av särskild vikt skall ärendet avgöras av regeringen. Samma förutsättningar gäller examensarbeten och projektarbeten som fullgörs ute på en arbetsplats.

Beträffande ansvarsförsäkring för utbytesstudenter, se försäkringarna ”Student in” och ”Student ut”. 

Doktorander

Forskarstuderande som vid Malmö högskola har anställning som doktorand får genom sin anställning samma avtalsenliga och försäkringsmässiga förmåner som andra anställda. Doktorander som inte är anställda vid Malmö högskola likställs i försäkringshänseende med studenterna.

Uppdragsutbildning

Den som kommer till Malmö högskola för uppdragsutbildning omfattas inte av personskadeförsäkringen för studenter. Ansvaret för att den som ska genomgå utbildningen är försäkrad är den arbetsgivare/institution som har beställt uppdragsutbildningen.

Senast uppdaterad av Carolin Lind