Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenters rättigheter och skyldigheter: Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011

Inledning
Malmö högskola vill ha delaktiga och engagerade studenter som är med och utvecklar och kvalitetssäkrar utbildningen. För att samarbetet mellan högskolans personal och studenterna ska fungera väl och för att skapa goda möjligheter för lärande krävs tydliga rättigheter och skyldigheter för studenterna.

Detta dokument bygger på olika författningar, exempelvis högskoleförordning, tryckfrihetsförordning och förvaltningslag, som styr högskolans verksamhet. Högskolans högsta beslutande organ, högskolestyrelsen, fattar beslut om detta dokument och reglerna ska följas av samtlig personal och samtliga studenter vid högskolan. Alla chefer vid högskolan ansvarar för att hålla personal och studenter informerade om detta dokument och för att verksamheten bedrivs i enlighet med reglerna.

Rättigheter och skyldigheter som stadgas i detta dokument gäller för studenter på utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För studieavgiftsskyldiga studenter finns kompletterande regler och information i särskilt dokument.

Tillämpning och uppföljning
Varje fakultets-/områdesstyrelse kan fatta beslut om kompletterande regler. Dessa regler får inte inskränka rättigheterna eller utöka skyldigheterna i detta dokument. Respektive fakultets-/områdesstyrelse ska i samråd med studentkåren ta fram rutiner om hur ärenden föranledda av detta dokument ska hanteras på fakulteten/området och dekanus (eller motsvarande) ansvarar för att dessa rutiner efterlevs.

Varje fakultet/område svarar för att det finns former för uppföljning av detta dokument och eventuella kompletterande reglers tillämpning inom området. Som ett led i denna uppföljning ska, inom varje område, representanter för studenterna, personalen och ledningen träffas kontinuerligt, minst en gång per läsår för att utvärdera hur reglerna har tillämpats. I samband med denna utvärdering ska de ärenden som har uppkommit under året med hänvisning till detta dokument sammanställas. Listan på uppkomna ärenden samt en dokumentation av utvärderingen lämnas till utbildningsberedningen en gång per år i samband med högskolans årsredovisning.

Studenter som upplever att de rättigheter och skyldigheter som stadgas i detta dokument åsidosätts bör i första hand vända sig till ansvarig lärare för att få saken utredd. Vid varje fakultet finns studentombud som studenten kan be delta i möten med högskolans personal. Klagomål från en student som inte omedelbart löses i samförstånd med högskolan ska dokumenteras och diarieföras enligt gängse regler. Ärendet ska därefter hanteras enligt de rutiner som fakultets-/områdesstyrelsen har beslutat om.

Studentinflytande
Studentinflytande är en mycket viktig del av en högskoleutbildning. Malmö högskola har därför fastställt en särskild policy för studentinflytande. Att studenterna har inflytande över sina studier och sin studiemiljö är avgörande för att utbildningarna ska kunna utvecklas och kvalitetssäkras.