Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildningar på SPS

På Institutionen för språkstudier hittar du kurser i svenska, engelska, ryska och georgiska, förberedande högskoleutbildningar, utbildningar för utländska akademiker, kurser som förbättrar ditt skrivande på svenska, kursen som hjälper dig att analysera och planera din karriär samt kursen som ger dig inblick i kommunikation och kulturmöten.

Södra Parkgatan, Möllevången


FÖRBEREDANDE UTBILDNING

Akademisk introduktionstermin - grundkurs för akademiska studier, 30 hp
Akademisk introduktionstermin är till för att underlätta din väg in på högskolan och ge dig nyttiga redskap för att lyckas med fortsatta studier. Du blir insatt i det akademiska förhållningssättet och får också färdighetsträning i kritiskt tänkande och analys samt i akademiskt skrivande och språk på svenska och engelska. För att ditt val av fortsatta studier ska vara så väl underbyggt som möjligt ingår dessutom studievägledning.

SPRÅK

CAUCASUS STUDIES

Caucasus Studies includes a range of courses with a focus on the Caucasus region. 
Caucasus Studies I, Caucasus Studies II, Post Soviet Caucasus: Politics, Civil Society, Economy, Caucasus Field and Case Studies.

KOMPLETTERANDE UTBILDNING

Aspirantutbildningen, 30-120 högskolepoäng 
Kompletterande utbildning för dig som har en avslutad, utländsk akademisk examen och som vill fortsätta jobba inom ditt eget eller närliggande yrkesområden på den svenska arbetsmarknaden. 

KURSER

Karriär och arbete - 15 högskolepoäng
Kursen ingår i Aspirantutbildningen men kan också läsas som fristående kurs. Vi rekommenderar denna om du är osäker på ditt mål och dina möjligheter i arbetslivet och vill få hjälp med din karriärplanering. Den läses tillsammans med studenterna på Aspirantutbildningen. Om du vill och om du uppfyller behörighetskraven i svenska och engelska kan du fortsätta på Aspirantutbildningen efter kursen slut.

Svenska för studier på högskola och universitet - 7.5 högskolepoäng
Kursen är praktiskt inriktad och syftar till att du ska bli förtrogen med det akademiska språkets utmärkande drag och kunna använda svenska språket, såväl skriftligt som muntligt, som ett redskap i sina fortsatta akademiska studier.

Svenska för utländska akademiker - 7.5 högskolepoäng
Kursen består av olika moment som behandlar språkets struktur och funktion, språkriktighet, svenskt uttal, texttyper samt färdighetsträning och syftar till att öka din språkliga medvetenhet för att du med större säkerhet ska kunna använda och förstå kommunikation i olika genrer.

Redskap för akademiska studier och karriär (RASK) 
Det övergripande syftet med kurserna i RASK är att utveckla dina färdigheter inom centrala områden för akademiker. Målet är att du ska utveckla verktyg för att lyckas med dina studier och fokusera din kompetensutveckling mot arbetslivet. 

Föreläsningen på kurserna är planerade så att du ska kunna gå en kurs parallellt med dina ordinarie studier.

Interkulturell kommunikation - 15 högskolepoäng
Kursen riktar sig till dig som i ditt yrkesliv är i kontakt med människor med olika bakgrund och till dig som har ett allmänt intresse för kommunikation och kulturmöten.

Interkulturell kommunikation II - 15 högskolepoäng
Kursen är en direkt fortsättning på grundkursen och är i huvudsak nätbaserad. På kursen får du möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Syftet är att ge dig en möjlighet att själv studera, problematisera och analysera kulturyttringar från ett interkulturellt perspektiv

SWEDISH AS A FOREIGN LANGUAGE FOR INTERNATIONAL STUDENTS
Swedish Language, Culture and Society I - 10 higher education credits
The course is aimed at international students and seeks to provide them with elementary knowledge and skills in the Swedish language as well as a basic introduction to Swedish society and culture. 

Swedish Language, Culture and Society II - 10 higher education credits 
The course is aimed at international students and seeks to develop further their knowledge and skills in the Swedish language as well as to expand their awareness and understanding of Swedish society and culture.

Swedish Language, Culture and Society III - 10 higher education credits
The course is aimed at international students and seeks to develop further their knowledge and skills in the Swedish language as well as to expand their awareness and understanding of Swedish society and culture.

Swedish Language, Culture and Society IV - 10 higher education credits
The course is aimed at international students and seeks to develop further their knowledge and skills in the Swedish language as well as to expand their awareness and understanding of Swedish society and culture.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist