Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studiehandledning på modersmål

Regionalt utvecklingscentrum erbjuder i samarbete med Skolverket utbildningen Studiehandledning på modersmål. 
Utveckla din kompetens i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet.

Anmälan är stängd. 

Anmälan till utbildningen

Anmälan hanteras i den ordning anmälan inkommer. Endast 20 platser.
OBS! Anmälan görs av skolledare/chef

Förkunskapskrav
För att delta i utbildningen krävs att du har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. 
Betygshandlingar skickas i samband med anmälan till Anita Svensson Malmö högskola, Lärande och samhälle, 20506 Malmö.

Få kunskap om

  • hur studiehandledningens utformning ger förutsättningar för eleverna att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kursplaner.
  • inkluderande och interkulturellt förhållningssätt där mångfald ses som en tillgång.
  • styrdokument och regelverk i svensk skola inkluderande skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag.

Vad

För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att studiehandledarens chef (skolledare eller chef på modersmålsenhet) är involverad i utbildningen. Kursinnehållet omfattar bland annat kunskap om hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan studiehandledare och klass- och ämneslärare.

För vem

Utbildningen riktar sig till studiehandledare på modersmål.

När

Campusdagarna: 12 oktober, 2 november, 7 december, 11 januari 2018, 8 februari 2018, 8 mars 2018, 5 april 2018 och 3 maj 2018
Kl. 08.30 – 16.00 

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna för.

Omfattning

Utbildningen motsvarar 7,5 hp. Du väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. Om du vill genomföra utbildningen som en poänggivande kurs ingår examinationsuppgifter. 

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson