Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Plagiatkontroll och fusk

För att upptäcka plagiat och fusk i skrivna rapporter och uppsatser använder Malmö högskola det automatiska systemet Urkund. Urkund är ett helt automatiserat system mot plagiering och används idag på bland annat Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Högskolan i Linköping, Karolinska Institutet, Försvarshögskolan och Södertörns högskola.

Så fungerar Urkund

Urkund fungerar genom att det skrivna dokumentet automatiskt skannas och kontrolleras mot internetkällor (till exempel webbsidor och Wikipedia), förlagsmaterial (kurslitteratur) och tidigare studentmaterial (andra studenters uppsatser). Om ett dokument uppvisar likheter med innehållet i källorna flaggar systemet för ett eventuellt plagiat.

Skillnaden mellan att otillåtet plagiera och att ta stöd i källor behöver bedömas från fall till fall. Urkund reagerar på eventuella plagiat men det är alltid upp till den examinerande läraren att bedöma om det är en otillåten användning av källa eller inte.

Skillnaden mellan plagiat och källhänvisning

Att plagiera innebär att en student skriver av en annan persons verk och använder texten som om den vore ett eget verk, utan att markera citat eller ange källa. 

Plagiat är inte alltid avsiktligt utan kan handla om att studenter inte vet vad som gäller vid källhänvisning och referenser. Det är därför viktigt att frågan diskuteras i klassrummet och att både lärare och studenter är införstådda i vad som är vad.

Åtgärder vid upptäckt plagiat

De disciplinära konsekvenserna för studenter som avslöjas med fusk kan bli allvarliga. Antingen leder det till en varning eller avstängning. 

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter att det har skett. Beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. 

Både rektor och disciplinnämnden vid Malmö högskola får besluta om att varna en student. Beslut om att avstänga en student fattas av disciplinnämnden. En student har rätt att få rektors beslut om varning omprövat av disciplinnämnden. Disciplinnämndens beslut (varning eller avstängning) kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Fördelar med plagiatsystemet

Urkund bidrar till en kvalitetssäkring av utbildningen dels genom att underlätta för lärarna i deras arbete genom automatisk plagiatkontroll men också genom att bidra till att studenternas arbeten bedöms på samma villkor. Några av fördelarna är att:

  • Kvalitetssäkring av utbildningen då fusk och plagiat upptäcks och inte släpps igenom.
  • Likabehandling av studenter då alla arbeten bedöms på samma villkor.
  • Skydd av tidigare studentarbeten så att de inte återanvänds på otillåtna sätt.
  • Studenternas upphovsrätt skyddas genom att inskickade dokument jämförs mot Urkunds databas över tidigare inskickade arbeten.

Frågor

För frågor kring disciplinära åtgärder är du välkommen att kontakta högskolans jurist Hans Jonsson.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist