Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personalfortbildning (Erasmus+)

Programmet ger dig som är anställd vid Malmö högskola möjlighet till kompetensutveckling genom vistelse på ett lärosäte, organisation eller företag inom Europa. 

Läs mer

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika stegen för personalfortbildning.

Villkor för utbyte
Ansökan
Under utbytet
Efter hemkomst

Villkor för utbyte

För att kunna söka kompetensutveckling inom programmet gäller följande villkor:

  • Du är anställd av Malmö högskola, eller genomför arbete via överenskommelse med Malmö högskola men utan betalning.
  • Utbytet pågår i minst två dagar och max två månader.
  • Utbytet genomförs på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
  • Det finns en skriftlig överenskommelse på en arbetsplan mellan det sändande och mottagande lärosätet; Erasmus+ Staff Mobility Agreement Training.

Hos lärosäte

För utbyte hos ett lärosäte måste detta uppfylla kraven för Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Ta kontakt med lärosätet om du är osäker.

För fortbildningskurser, seminarier eller workshops

Du kan söka finansiering för kurser, seminarier eller workshops - men inte för konferenser. Dessa ska enbart handla om fortbildning inom dina arbetsuppgifter och inte om akademiska ämnen eller för ett endast allmänbildande syfte.

Du kan till exempel söka för kurser som anordnas av European Association for International Education (EAIE) eller språkkurser om du är lärare och planerar att undervisa på annat språk. 

För doktorander

Doktorander har samma möjlighet att söka om personalutbyte för kompetensutveckling som övriga anställda. Aktiviteterna ska då vara kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid Malmö högskola. 

Icke-berättigade organisationer

Följande organisationer kan inte vara värdar för personalutbyte:

  • Samtliga EU-institutioner, med undantag för de politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet.
  • Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet (för att undvika möjliga intressekonflikter eller dubbel finansiering)

Prioriterade ansökningar

För att försäkra sig om att så många som möjligt får delta över tid, ska prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i Erasmus+-mobilitet.

Tänk på att i god tid ta kontakt med din chef om du är intresserad av utbyte. Ta gärna upp detta under ditt utvecklingssamtal så att det blir nedtecknat och överenskommet i ditt utvecklingsprogram. Fundera över vad du vill få ut av ditt utbyte och vart du vill åka.

Ansökan

Detta ska ansökan innehålla

Du ansöker genom att fylla i dokumentet för Erasmus+ Staff Mobility Agreement Training (nedan). Observera att dokumentet måste skickas till International Office innan avfärd. 

Dokumentet måste godkännas av både sändande och mottagande lärosäte före utbytesperioden och ska signeras av dig, din enhetschef (eller motsvarande) samt signeras och stämplas av motsvarande person på det mottagande lärosätet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda fax eller inskannade dokument som skickas via e-mail. 

Dokumentet ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (inklusive ett program) och förväntat resultat, d.v.s. vad man förväntar lära sig under mobiliteten. 

Staff Mobility Agreement Training

Under utbytet

Under utbytet ska du få ditt Certificate of Attendance ifyllt av värdlärosätet. Detta lämnas till International Office efter hemkomst.

Certificate of Attendance

Efter hemkomst

Väl hemma ska du:

  1. Lämna in komplett Certificate of Attendance till International Office.
  2. Fylla i en rapport online. Alla lärare som har företagit en Erasmus+-mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till läraren från MT+ så snart mobilitetsperioden avslutats.

Så betalas ersättningen ut

Bidraget betalas ut som en intern omföring till din fakultet. Ersättningen gäller inte lönekostnader, utan är ett bidrag för de merkostnader som uppkommer i samband med utbytet.

Den interna omföringen sker efter hemkomst och ersättningen kan betalas ut först när samtliga obligatoriska dokument inklusive online rapporteringen inkommit till International Office.

Ersättningen består av två bidrag som betalas ut till fakulteten/institutionen:

  • Resestöd baserat på utbytets land och antal dagar. 
  • Bidrag till resekostnader från Malmö högskola till mottagarorganisationen tur och retur, baserat på fågelvägen Malmö - destinationsstad.

Ersättningsnivåer

Verktyg för att räkna avståndet mellan olika städer

För att resestöd ska betalas ut måste avståndet mellan Malmö högskola och mottagarorganisationen vara mer än 100 kilometer fågelvägen.

För en resa mellan exempelvis Malmö och Berlin räknar avståndsräknaren ut avståndet till 343,69 km. Resan faller alltså i spannet mellan 100-499 km, och berättigar därför till en reseersättning på 180 euro per deltagare. Dessa 180 euro utgör totalersättningen för tur och returresan.