Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lärarmobilitet för undervisning (Erasmus+)

Programmet ger dig som är lärare eller doktorand möjlighet att söka finansiering för att undervisa vid ett partneruniversitet inom Europa. Ersättningen gäller inte lönekostnader, utan är ett bidrag för de merkostnader som uppkommer i samband med utbytet.

Läs mer

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika stegen för lärarutbyte.

Villkor
Upplägg
Ansökan
Under utbytet
Efter hemkomst

Villkor för utbyte

För att söka programmet måste det mottagande lärosätet delta i Erasmus+ programmet. Uppdraget måste baseras på ett tvåsidigt, så kallat bilateralt, avtal, där partneruniversitetet uppfyller kraven för Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Avtalen behöver inte nödvändigtvis vara inom samma ämnesområde, även om det är att föredra.

Följande villkor gäller för lärarmobilitet inom programmet:

 • Du är anställd vid Malmö högskola.
 • Ditt utbyte pågår i minst två och max sextio dagar.
 • Ditt utbyte innehåller minst åtta undervisningstimmar, och för längre perioder minst åtta undervisningstimmar per vecka. Som undervisning räknas all typ av utbildning av studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination.
 • Det finns ett aktivt Erasmus+-avtal med lärarmobilitet mellan din fakultet/institution och mottagande lärosäte.
 • Det finns en skriftlig överenskommelse om planerad undervisning mellan sändande och mottagande lärosäte.
 • Du lämnar in en rapport efter avslutat utbyte. Rapporten lämnas in online via Erasmus Mobility Tool+.

Prioriterade ansökningar

För att försäkra sig om att så många som möjligt får delta prioriteras lärare som inte tidigare har deltagit i Erasmusmobilitet. Prioritet ges även till utbyten som förutom undervisning även:

 • Försäkrar att utbytet är en integrerad del av ett utbildningsprogram på värdlärosätet.
 • Leder till nya former av undervisningsmaterial.
 • Används till att stärka och utöka kontakter och samarbeten mellan avdelningar och fakulteter, och förbereder för framtida samarbetsprojekt.

Upplägg av utbyte

Den internationella koordinatorn på din fakultet/institution kan hjälpa dig med inledande kontakter, men du arrangerar själv ditt utbyte. Ett bra första steg är att se om det är någon av våra Erasmus+ partneruniversitet som är intressanta.

Om du vill använda dina egna kontakter bör du prata med den internationella handläggaren vid din fakultet/institution. De kan se över möjligheterna att teckna ett utbytesavtal med lärosätet. 

Ta i god tid kontakt med din chef om du är intresserad av utbyte, gärna under utvecklingssamtalet, så att denne kan planera och budgetera för ditt utbyte.

Ansökan

Du söker ersättning löpande, men du måste göra det innan ditt utbyte. Observera att ersättningen kan vara begränsad.

Detta ska ansökan innehålla

Du ansöker genom att fylla i dokumentet för Erasmus+ Staff Mobility Agreement Teaching (nedan). Dokumentet skickas till International Office innan avfärd. 

Dokumentet måste godkännas av både sändande och mottagande lärosäte före utbytesperioden och ska signeras av dig, din enhetschef enhetschef (eller motsvarande) samt signeras och stämplas av motsvarande person på det mottagande lärosätet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda fax eller inskannade dokument som skickas via e-post.

Dokumentet ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (inklusive ett program) och förväntat resultat, det vill säga vad du förväntar lära dig under mobiliteten. 

Erasmus+ Staff Mobility Agreement Teaching

Tjänsteålder

Tjänsteålder ska rapporteras i båda dokumenten, men en klar definition på de olika kategorierna finns inte. Som en tumregel gäller junior för doktorander, adjunkter och lektorer fram till docentkompetens, intermediär för docenter eller forskare/lektorer med docentkompetens. Senior motsvaras av mycket erfarna lektorer och professorer.

Under utbytet

Under utbytet ska du få ditt Certificate of Attendance ifyllt av värdlärosätet. Detta lämnas till International Office efter hemkomst.

Certificate of Attendance

Efter hemkomst

Väl hemma ska du:

 1. Lämna in komplett Certificate of Attendance till International Office.
 2. Fylla i en rapport online. Alla lärare som har företagit en Erasmus+-mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till läraren från MT+ så snart mobilitetsperioden avslutats.

Så betalas ersättningen ut

Bidraget betalas ut som en intern omföring till din fakultet/institution. Ersättningen gäller inte lönekostnader, utan är ett bidrag för de merkostnader som uppkommer i samband med utbytet.

Den interna omföringen sker efter hemkomst och ersättningen kan betalas ut först när samtliga obligatoriska dokument inklusive onlinerapporteringen inkommit till International Office.

Ersättningen består av två bidrag som betalas ut till fakulteten/institutionen:

 • Resestöd baserat på utbytets land och antal dagar.
 • Bidrag till resekostnader från Malmö högskola till värduniversitetet tur och retur, baserat på fågelvägen Malmö - destinationsstad.

Ersättningsnivåer

Verktyg för att räkna avståndet mellan olika städer

För att resestöd ska betalas ut måste avståndet vara minst 100 km fågelvägen. Avståndet mäts enkelväg men summorna ovan gäller för en tur och returresa.

Exempel: För en resa mellan exempelvis Malmö och Berlin räknar avståndsräknaren ut avståndet till 343,69 km. Resan faller alltså i spannet mellan 100-499 km, och berättigar därför till en reseersättning på 180 euro per deltagare. Dessa 180 euro utgör totalersättningen för tur och returresan.