Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Organisationsutredning

Bakgrund
Rektor vid Malmö högskola har gett dekan vid Odontologiska fakulteten i uppdrag att se över organisationen och lämna förslag på en ny organisation senast den 30 juni 2017.

Rektors uppdrag är att ta fram en målbild för en vidareutveckling av den Odontologiska fakulteten, som beskriver organisation och arbetsformer för utbildning-, forskning-, tandvård- och samverkan. Organisation och arbetsformer bör inte avvika på avgörande sätt från högskolans övriga fakulteter när det gäller ledning och styrning av verksamheten.

Uppdraget
Uppdraget syftar till att ta fram förslag till ny organisation av verksamheten som kan förbättra ämnesövergripande samarbete och kvalitet i undervisning, klinik och forskning samt säkerställa ledarskap inom framtidens tandvård på allmän- och specialistnivå.

Projektgrupp
En projektgrupp har utsetts med uppdraget att ta fram ett förslag till ny organisation. Projektgruppen leds av prodekanus Per Alstergren och i gruppen ingår professor Lars Bondemark, professor Julia Davies, kliniksamordnare Annika Johansson och projektkoordinator Daniel Bengmark.