Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

PAD (Patologanatomisk diagnostik)

Avdelningen bedriver oral patologanatomisk diagnostik (PAD) service med öppethållande året runt. För närvarande handhar avdelningen cirka 6000-6500 biopsier per år från större delen av landet. Proverna härrör främst från specialistkliniker men vi granskar också ett stort antal prover från allmäntandläkare och även veterinärer. Handläggningstiden är i allmänhet 1-2 dygn men kan för hårdvävnadsprover som kräver urkalkning bli 1-4 veckor.

Biopsier - allmänna råd

För dig som inte regelbundet skickar prover för histopatologisk analys kan följande rader kanske vara läsvärda. En klinisk-patologisk diagnos förutsätter ett samspel mellan klinikern och patologen. Många gånger är den slutliga diagnosen nämligen avhängig inte enbart det histopatologiska utseendet i provet utan också i högst grad den kliniska bilden. Det ställs alltså vissa krav både på vävnadsprovet och den kliniska beskrivningen av patientens problem för att en korrekt diagnos ska erhållas. Några punkter att hålla i minnet kan vara:

1. Är provet representativt?
För att kunna identifiera de för läsionen typiska förändringarna måste dessa finnas med i provet. I vissa fall kan det röra sig om att ta en biopsi i ett rodnat område istället för i ett vitt, ibland i ett lytiskt, ibland i ett sklerotiskt. I vissa fall (f f a vid immunfluorescensdiagnostik; IF) kan en biopsi från intakt slemhinna vara att föredra. Vilket som är bäst i det enskilda fallet blir ett övervägande baserat på vilka frågeställningar och möjliga differentialdiagnoser som är aktuella. Om du är osäker, tag gärna kontakt med oss och diskutera saken.

2. Klinisk information
Ange anamnes- och statusuppgifter som kan vara av intresse t ex tidigare sjukdom, medicinering, tobaksbruk, fyllningsterapi etc... Ibland kan det vara svårt att förutsäga vad som är information av intresse så skriv hellre för mycket än för lite. Kliniska bilder liksom röntgenbilder kan vara till stor hjälp och mottages tacksamt. Dessa återsändes tillsammans med remissvaret. Bilder kan skickas som pappersbilder, dia, rtg eller i digital form, antingen på CD, USB-minne eller som E-mail attachment.

3. Behandling av vävnadsprovet
Vävnader för rutinhistologisk undersökning måste fixeras för att förhindra autolys - förruttnelse. Det finns ett otal olika fixeringslösningar lämpade för olika ändamål men för rutinbruk rekommenderas 10 % formalinlösning. Formalin har mycket lång hållbarhet om den är buffrad på lämpligt sätt och man kan således alltid ha en flaska stående på kliniken. Vävnadsprov som ska undersökas med immunfluorescensteknik (IF) måste behandlas annorlunda eftersom fixering många gånger förstör de antigena strukturer som man vill kunna påvisa i provet. Därför bör dessa prover transporteras i särskild transportlösning, Michels medium (se nedan). Ytcellsavskrap för diagnostik av t ex Candida albicans eller utstryk av aspirat fixeras i 96 % alkohol under minst 30 min. Tänk på att planera provtagningen i god tid så att lämplig fixerings- eller transportlösning liksom transportförpackning finns till hands vid operationen - provtagningstillfället.

Fixeringsmedium
Biopsier för rutinhistologisk undersökning måste fixeras för att förhindra autolys vilket kan försämra eller omöjliggöra en korrekt analys av biopsin. Vävnadsprovet fixeras och transporteras därför lämpligen i formalin.

Immunfluorescens (IF)
Biopsier för IF skall transporteras i transportmedium som ej förstör preparatet med avseende på antigenicitet, helst Michels medium. Provrör med denna lösning kan beställas direkt från avdelningen till en kostnad av 30 kr/rör.
Tel: 040-665 84 91

Remisser
Särskilda remissblanketter finns tillgängliga i elektroniskt format. Dessa kan ifyllas i datorn för utskrift på skrivare och bifogas provet. Vi tar ej emot elektroniska remisser.
Tel: 040-665 84 89

Transportförpackning
Preparaten måste förpackas på ett sådant sätt att transportröret är helt vid framkomsten. Lämpligen förpackas provrör i särskild transporthylsa som skickas i vadderat kuvert. Skyddshylsor för transport av provrör tillhandahålles kostnadsfritt från avdelningen, på begäran.
Tel: 040-665 84 91

Kostnad
Enkla PAD debiteras f n med 545 kr enligt faktura månadsvis. PAD som kräver kompletterande färgning, immundiagnostik eller speciell hårdvävnadspreparation debiteras enligt särskild prislista.
För vidare info: 040-665 84 89

Senast uppdaterad av Magnus Jando