Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tung utredning leds av malmölektor

2016-11-10

REGERINGSUPPDRAG. Anna Lundberg, docent i mänskliga rättigheter och lektor på utbildningen i mänskliga rättigheter, har fått regeringens uppdrag att utreda och föreslå förändringar i svensk asyllagstiftning.
– Det är ett svårt och angeläget uppdrag, säger Anna Lundberg som en första kommentar till utnämningen. 

  Anna Lundberg vid Malmö högskola har fått ett regeringsuppdrag.
  Anna Lundberg, docent i mänskliga rättigheter vid Malmö högskola.

Utredningsuppdraget, som ska vara klart senast september 2017, är mångfacetterat. Det innebär bland annat att göra kartläggningar och analyser av det aktuella rättsläget, och vid behov lämna förslag på lagändringar. Dessutom ska det parallellt göras en konsekvensutredning i anslutning till utredningen som ska redogöra för de samhällsekonomiska konsekvenser som utredningen kan medföra.

I fängsligt förvar eller skuggsamhälle
Primärt handlar det om att titta på förekomsten av och rättstillämpningen i ärenden om uppehållstillstånd där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas på grund av praktiska skäl som ligger utanför den enskildes kontroll.
– Det handlar om människor som sedan länge lever i Sverige och som drabbas hårt av nuvarande lagstiftning. Det är människor som är placerade i fängsligt förvar, eller lever i papperslöshetens skuggsamhälle. Och många av dessa, som jag träffat, är mycket angelägna och drivande människor som inget hellre vill än att komma in i det svenska samhället. De saknar medborgarskap och uppehållstillstånd men är aktiva samhällsmedborgare, säger Anna Lundberg. 

Central i utredningen är en dom från Migrationsöverdomstolen från 2009. Denna har sedan dess varit vägledande för Migrationsverkets och domstolarnas bedömningar. Och den har inneburit att möjligheten att bevilja uppehållstillstånd har försvårats i de fall där en avvisning eller utvisning inte gått att genomföra.
Regeringens syfte med utredningen är delvis att få en kartläggning och analys av det aktuella rättsläget, dvs. att klarlägga rättssäkerheten i nuvarande lagstiftning. Främst handlar det om att människor inte ska hamna i ett limbo, som sker idag. De kan inte utvisas, samtidigt kan de inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Snäv tidsram
Anna Lundberg bedömer att tidsramen är snäv och omfattningen av uppdraget är tämligen stort.
– Men det ligger nära ett annat forskningsprojekt jag är involverad i just nu. Och det finns beröringspunkter med annan forskning jag bedrivit under senare, säger hon.

Text: Tomas Fröstberg