Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Så nöjda är studenter och lärare med våra lärmiljöer

2016-05-25

LÄRMILJÖ. En majoritet av studenterna är nöjda med sin studiemiljö enligt resultatet på den enkät som lärandemiljögruppen skickade ut i april. Lärarna är relativt nöjda med undervisningsmiljön, men har samtidigt många förslag på förbättringar.

I april gick det ut enkäter till högskolans studenter och lärare för att ta reda på vilka miljöer som de tycker är bra för lärande. Bakgrunden är ett kombinerat utvecklingsprojekt och forskningsstudie om lärandemiljöer (läs Arbetsgrupp undersöker och utvecklar framtidens lärandemiljöer).

Av högskolans studenter och lärare har 1111 studenter och 81 lärare svarat på enkäterna. Fördelningen av svar är proportionerligt fördelad utifrån storlek på fakulteter. Arbetsgruppen håller på och analyserar enkätresultaten, och kan redan se vilka önskemål och behov som är återkommande i svaren.

Bra studiemiljö enligt studenterna

En majoritet av studenterna, 77 procent, upplever sin studiemiljö som bra eller mycket bra. 23 procent upplever sin studiemiljö som mindre bra eller dålig.

De önskemål som oftast återkommer bland studenterna handlar om:

  • Fler studieplatser och grupprum

Det behövs fler platser där det går att sitta länge, antingen med vanliga bord och stolar, eller soffgrupper. Höga, tysta soffor är bra om man får plats, men kan inte utnyttjas fullt ut om det sitter en eller två personer där. Det behövs fler ergonomiskt anpassade sittplatser.

  • Det behövs fler tysta platser

De studiemiljöer som flest av studenter föredrar är biblioteken och grupprummen, och på alla fakulteter uttrycker studenterna behov av fler tysta platser.

  • Det behövs fler eluttag

Eluttag nämns ofta i de fria svarsalternativen – miljöer med gott om eluttag, som Orkanenbiblioteket, tas upp som goda exempel, medan det på andra ställen finns för få eluttag.

Annat som studenterna tar upp är att det på flera ställen är svårt att boka grupprum i god tid, och att det vore bra med låsbara utrymmen så att det går att komma tillbaka till samma arbetsplats om man behöver lämna den en kort stund.

Lärarna vill ha teknik som fungerar och flexibla lärmiljöer

Enkäten till lärarna handlade om undervisningsmiljöerna i högskolans lokaler. Av de deltagande 81 lärarna upplever 43 att undervisningsmiljön är mycket bra eller bra. 32 lärare väljer alternativet mindre bra, medan 3 har svarat att miljön är dålig. Det som flest lyfter fram när de beskriver hur en miljö ska vara för att fungera är:

  • Fungerande teknik

Många tar upp att tekniken måste fungera. Det behövs fungerande utrustning, fungerande nät och tydliga instruktioner hur tekniken används, men också sådant som vanliga fungerande whiteboardpennor och möjlighet att dra för gardinerna.

  • Flexibilitet

Det ska gå att ändra i lärosalen utifrån pedagogisk situation, gärna flera whiteboards och salar där det går att möblera om.

  • Ljus och luft

God ventilation, att inte bli bländad, och att ha tillgång till tillräckligt stora salar är också viktigt. De lärosalar som nämns som goda exempel har ofta grundläggande utrustning, men möjlighet att flytta bord och stolar, är relativt stora och ligger en bit upp i husen vilket gör dem ljusa.

Vad händer nu?

  • Tänka nytt i befintliga miljöer

Arbetsgruppen ska ta fram konkreta förslag på hur man kan förändra miljöer som har pekats ut som dåligt fungerande. Det kan till exempel handla om att ta fram kartor över alternativa sätt att möblera för att ge olika pedagogiska effekter.

  • Bygg- och IT-förbättringar

Cheferna för Byggnad och serviceavdelningen, Birgitta Wickman och IT-avdelningen, Åke Jansson, ska träffas och gå igenom vad deras respektive avdelningar kan göra för att förbättra miljöerna, både snabba lösningar och sådana som kräver större insatser.

  • Arbetet med två testlärmiljöer i Gäddan fortsätter

Resultatet av de workshops som hållits med studenter, lärare, med flera ska sammanställas.

Text: Johanna Svensson

Senast uppdaterad av Johan Portland