Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2017-08-21

2017-08-22

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 34). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats. Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.
Rubrikerna länkar till aktuella beslut.

Beslutslista rektors beslutsmöte den 21 augusti

Yttrande över Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10) Dnr. LED 1.2-2017/241

Malmö högskolas fakulteter, bibliotek och etikråd samt Doktorandkåren Malmö har erbjudits att inkomma med synpunkter till detta yttrande.
Malmö högskola ställer sig bakom Oredlighetsutredningens generella ambition att skärpa vissa delar av regelverket för hantering av oredlighet så att förtroendet för forskning upprätthålls och förstärks. Ett högt förtroende för forskning är en förutsättning för att den ska ha vederbörlig legitimitet i det svenska samhället.

Yttrande över utredningen kring Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Dnr. LED 1.2-2017/339. Ärendet återremitterades.

Remisstatus/vecka  33  och 34.