Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Planerat underskott – även nästa år

2016-12-19

MEDARBETARE. Ett minus på drygt 10 miljoner kronor.
Det väntas bli högskolans resultat under nästa år – enligt budgeten som styrelsen slog fast i veckan.
De röda siffrorna är tänkta att täckas av myndighetskapital.  

– Det är framför allt inom utbildningsområdet som vi räknar med ett underskott. Det beror på att vi befinner oss i en process där vi fortfarande håller på att anpassa oss till ett lägre utbildningsuppdrag.
– Övrig verksamhet, som forskning och uppdragsutbildning, väntas däremot ge mindre överskott, säger Ann-Marie Öberg, ekonomichef på Malmö högskola.
Hon förklarar att hon därför – trots några år med negativa siffror – ser relativt ljust på högskolans ekonomiska situation. Dels för att utbildningsutbudet inom kort väntas överensstämma bättre med uppdraget. Dels för att högskolan, totalt sett, fortfarande är relativt stadd vid kassan när det gäller myndighetskapital (samlat resultat från tidigare verksamhetsår som lärosätena får disponera för att kunna balansera sin ekonomi över tid).
Dessutom ska högskolan, som vi berättat tidigare, få en rejäl anslagsökning för forskning på 90 miljoner under 2018.

Under hösten har rektor, dekaner och centrumföreståndare diskuterat i olika budgetdialoger hur mycket fakulteterna och centrumbildningarna ska få nyttja av sparade pengar för att täcka upp väntade underskott under 2017. I samband med detta bestämdes det samtidigt att det på högskoleövergripande nivå ska budgeteras en positiv post på närmare sju miljoner. Detta för att återställa en del av det negativa myndighetskapital för forskning som högskolas dras med sedan några år.
– Sammanlagt räknar vi med att behöva nyttja 10,7 miljoner av myndighetskapitalet under nästa år.  Men även efter 2017 kommer vi att ha ett myndighetskapital på drygt 150 miljoner, vilket är en högre nivå än rekommenderade 10 procent av omsättningen, säger Ann-Marie Öberg.

I budgetbeslutet lyfts även att Fakulteten för hälsa och samhälle efter årets slut kommer att ha förbrukat sitt myndighetskapital. En situation som främst beror på underskott när det gäller utbildning på Institutionen för vårdvetenskap. En handlingsplan ska därför ha tagits fram av institutionen som förklarar hur detta underskott ska halveras under 2017 och därefter vara i balans under påföljande år. Dekan Tapio Salonen ska inom kort också redovisa för rektor hur fakultetens myndighetskapital ska återställas under kommande år.
Även Odontologiska fakultetens myndighetskapital börjar sina. Fakultetsledningen ska därför lämna in en skriftlig åtgärdsplan som visar hur de ska anpassa verksamheten efter befintlig finansiering.

I underlaget presenteras även en prognos för årets resultat. Denna pekar på ett minus på drygt fem miljoner kronor – vilket är en mer positiv siffra än det väntade underskott i budgeten för 2016 på närmare 20 miljoner kronor.
– Det är självfallet glädjande. Det beror bland annat på att vi fått in mer pengar från externt håll, en positiv förändring av semesterlöneskulden och lägre avskrivningskostnader, säger Ann-Marie Öberg.   

Text: Per M Eriksson