Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vägen till att bli Malmö universitet – vad händer nu?

2016-08-31

UNIVERSITETSSTATUS. Senast vid årsskiftet vill Utbildningsdepartementet ha ett fördjupat underlag från Malmö högskola. Arbetet med fokusområdena förväntas inte vara färdigt när underlaget ska skickas in.

Hans LindquistUtbildningsdepartementet har begärt in ett fördjupat underlag till beslutet om att Malmö högskola ska få universitetsstatus och vi har nu fått besked att detta underlag ska lämnas in senast vid årsskiftet.

– Det är upp till oss själva att besluta vad dokumentet ska innehålla, och detaljerna är ännu inte spikade, men det troliga är att det blir en historik, en nulägesbeskrivning och en beskrivning av Malmö högskolas målbild som universitet, berättar Hans Lindquist, senior rådgivare åt rektor och huvudskribent för underlaget.

Befintliga dokument som Strategi 2020, årsredovisningar, budgetunderlag och den tidigare inlämnade skrivelsen om universitetsstatus kommer att ligga till grund för arbetet, men mycket nytt kommer också att tillföras.

– De två stora skillnaderna mellan att vara högskola och att vara universitet handlar om stärkta forskningsresurser och att vi får ett generellt tillstånd för forskarutbildning istället för att behöva söka tillstånd för varje enskilt område. Därför är det en viktig del att beskriva vår nuvarande forskning och våra framtida planer på området, säger Hans Lindquist.

Det arbete som högskolan har påbörjat med att definiera våra fokusområden förväntas inte vara färdigt när underlaget ska vara inskickat vid årsskiftet.

– Det hade högskolan planerat redan innan löftet om universitetsstatus kom, och det kommer att ta längre tid än till årsskiftet. Vi får beskriva principerna för arbetet med fokusområdena, och hur vi tänker fortsätta arbeta med det, säger Hans Lindquist.

Förankring under hösten

Tidsschemat kommer att vara pressat under hösten men arbetet med underlaget ska förankras i så många som möjligt av de ordinarie kanaler för medinflytande som finns vid högskolan. Texten kommer att diskuteras i bland annat ledningsgruppen, beredningarna, central samverkan och högskolestyrelsen.

Parallellt med det fortsatta arbetet med fokusområden påbörjas ett förnyat strategiarbete under 2017, en utveckling av strategi 2020 som kommer att präglas av att Malmö högskola blir universitet 2018.

Arbetsgrupp

Rektor ansvarar för dokumentet och har gett Hans Lindquist uppdraget att vara huvudskribent och samordnare för texten. En arbetsgrupp bestående av Paula Pragert, chef för utbildnings- och forskningsstöd, Peter Jönsson, forskningskoordinator, Carl Henrik Bonde, analytiker och Lindha Makne, kvalitetskoordinator kommer att ge handläggarstöd, och därutöver kommer hela högskoleledningen och många andra medarbetare att involveras i arbetet. Målet är att högskolestyrelsen ska fastställa dokumentet den 14 december.

Text: Johanna Svensson