Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Så ska det utökade anslaget fördelas

2016-10-28

MEDARBETARE. Majoriteten av de nya resurserna ska hamna – hos fakulteterna.
Högskolans styrelse har nu fattat beslut om planeringsförutsättningarna för fördelning av det utökade forskningsanslaget.
– Detta beslut ger fakulteterna goda möjligheter att strategiskt planera hur de ökade medlen kan stärka kvaliteten i såväl forskning, forskarutbildning som utbildningarnas forskningsanknytning, säger Kerstin Tham, rektor vid högskolan.

Malmö högskolas anslag för forskning ska, enligt höstens budgetproposition, öka med 90 miljoner under 2018 jämfört med motsvarande belopp för nästa år. Enligt ett kompletterande beslut om planeringsförutsättningar för 2018 och 2019 – som nyligen fattades av styrelsen – ska tre fjärdedelar av dessa nya medel fördelas till fakulteterna, medan resterande fjärdedel ska gå till gemensamma åtaganden och eventuellt återställande av högskolans negativa myndighetskapital för forskning.
– Fördelningen av det ökade anslaget följer de principer som högskolan tillämpat under de senaste åren. Även övrig del av forskningsanslaget, som var väntad redan före höstens budgetproposition, ska fördelas utifrån samma procentsatser. Det beslutade styrelsen på sitt möte i juni, säger Kerstin Tham.

För fakulteterna innebär beslutet att deras forskningsanslag kommer att växa rejält från 2017 till 2018 – det handlar om en ökning med drygt 60 procent från ett år till ett annat. Fakulteten för Hälsa och samhälle, som får störst anslag, går exempelvis från drygt 26 miljoner under 2017 till nästan 44 miljoner under påföljande år. Motsvarande siffror för Teknik och samhälle, som får minst anslag av fakulteterna, är från nästan 10 miljoner till närmare 16 miljoner.
Storleken på beloppen bestäms utifrån högskolans resursfördelningsmodell – som till stor del bygger på olika prestationsbaserade parametrar som externa medel och bibliometriskt index.
–  Vi behöver öka den externa finansieringen av forskningen i samma takt som stadsanslaget för forskning ökar. I dag finansieras femtio procent av forskningen av externa medel. Det vill vi fortsätta med för att få en fortsatt god utveckling av forskningen.
–  Vi behöver därför formulera sökstrategier för hela lärosätet och på fakultets- och institutionsnivå.  

Kan bli nödvändigt att använda myndighetskapital
För att underlätta denna övergångsprocess kan det, enligt bakgrunden till styrelsens beslut, bli nödvändigt att använda en del av det kommande tillskottet av forskningsresurser redan under nästa år. Det vill säga att myndighetskapitalet för forskning kommer att användas under 2017 för att sedan under 2018 budgetera med ett motsvarande överskott.
Men för att detta ska bli aktuellt måste fakulteterna presentera planer – och få dessa godkända – för ”hur dessa utökade medel strategiskt ska bidra till att stärka högskolans kvalitet i forskning, forskarutbildning och forskningsanknytning”, enligt högskolestyrelsens beslut.     

Regeringen har dock inte enbart spenderbyxorna på sig inför kommande år. I budgetpropositionen för 2017 slås det även fast att högskolans anslag för utbildning ska minskas med drygt 16 miljoner kronor från och med 2019. Det är en reducering med cirka två procent högskolans totala utbildningsanslag.

Högskolans styrelse har därefter beslutat att denna neddragning ska ske i två steg. Under 2019 minskas fakulteternas takbelopp med ungefär häften av det aktuella neddragningsbeloppet och därefter med ytterligare motsvarande summa under nästkommande år. Och neddragningarna ska fördelas procentuellt i förhållande till fakulteternas totala utbildningsanslag. Vissa utbildningar – där högskolan har återrapporteringskrav enligt regleringsbrev – är dock undantagna från neddragningen. Det gäller exempelvis vissa lärarexamen, sjuksköterske- och tandläkarexamen.
– Det är en tillfällig anslagsökning för att stärka kvaliteten inom vissa utbildningsområden som nu försvinner och ger denna effekt. Situationen är samma för samtliga lärosäten i landet.
–  Vi hoppades länge på att vi skulle få behålla dessa anslag även i framtiden, tyvärr blev det inte så, säger Paula Pragert, planeringschef på högskolan och föredragande i ärendet på styrelsemötet.

Forskningsanslag per fakultet inklusive anslagsökning (tkr)

Fakultet 2017 2018 2019
Hälsa och samhälle 26 584 43 765 43 765
Kultur och samhälle 24 119 39 706 39 706
Lärande och samhälle 23 398 38 519 38 519
Odontologiska fakulteten 20 521 33 783 33 783
Teknik och samhälle 9 696 15 962 15 962
Summa 104 318 171 735 171 735

Text: Per M Eriksson