Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning inom fokusområdet jämlik hälsa vid Malmö högskola

2017-05-19

Fokuserar eller berör din forskning frågor om jämlik hälsa?
Vill du medverka i blivande Malmö universitets utveckling av forskning inom detta profilområde?

If you need this web survey in English, please send an e-mail to tapio.salonen@mah.se 

Bakgrund och syfte

I samband med att Malmö högskola får universitetsstatus ska lärosätets forskningsandel ökas. Mot denna bakgrund identifieras en rad profilområden för flervetenskapliga och samhällsrelevanta forskningsområden. Ett sådant är Jämlik hälsa.

Syftet med profilområden är att strategiskt stärka och utveckla det kommande universitetets forskning som helhet genom att redan genomförd såväl som pågående forskning belyses i ett flervetenskapligt och fakultetsöverskridande perspektiv (vilket naturligtvis inte utesluter även samverkan med externa partners). Med ett sådant betraktelsesätt kan nya forskningsfrågor och kunskapsluckor identifieras vilka kan ligga till grund för nya forskningssatsningar.

Jämlik hälsa definieras av den pågående nationella Kommissionen för jämlik hälsa som systematiska skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika social position. Det omfattar både förståelse för vad som orsakar ojämlikhet i hälsa (t.ex. faktorer under uppväxten, boendemiljö, arbetslivsforskning, levnadsvanor, genus, segregation, makt och delaktighet etc), interventionsforskning och aspekter som hälsoekonomi och policyutveckling. I ett internationellt perspektiv är Jämlik hälsa ett bredare forskningsfält som spänner över begreppen health equity och health (in)equality (jfr t.ex. WHO:s kommissionsrapport). Forskning som relaterar till profilområdet Jämlik hälsa inbegriper därmed forskningsinriktningar som medicin/odontologi, vårdvetenskap, hälsogeografi, migration etc. I ett flervetenskapligt och fakultetsövergripande perspektiv är det angeläget att forskning kring jämlik hälsa omfattar skilda discipliner och teoribildningar och hur dessa bidrar med skilda metodologiska tillvägagångssätt och konsekvenser.

Kommande aktiviteter

Den här webbenkäten syftar till att ge en bild av vilken forskning som bedrivs vid vårt lärosäte idag och som kan stödja fortsatta gemensamma aktiviteter inom detta fält framöver. Resultatet av webbenkäten kommer att ligga till grund för analys av vilka satsningar som behöver vidtas för att det kommande Malmö universitet ska vara samhällsrelevant och ledande inom forskningsområdet Jämlik hälsa nationellt och internationellt.

Välkommen att bidra i arbetet genom att besvara den här webbenkäten!

Du som forskare inbjuds även att delta i det fortsatta analys- och planeringsarbetet för att etablera fokusområdet Jämlik hälsa. Ett första seminarium planeras till början av hösten.

Webbenkäten tar ca 15 minuter och vi behöver ditt svar senast 16 juni.

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Tapio Salonen
Vicerektor