Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Hållbarhet i fokus för Malmö universitet

2016-12-29

UNIVERSITETSSTATUS. Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. I juni kom beskedet och i forskningspropositionen fastslogs utökad budget. Nu lämnar högskolan in det fördjupade underlaget till regeringen med en avsiktsförklaring om vilken riktning lärosätet vill ta i framtiden.
— Malmö universitet ska bli en global förebild för hur akademin kan spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling, säger rektor Kerstin Tham.

Kerstin Tham

Kerstin Tham

I den Forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016 meddelade regeringen att Malmö högskola blir Malmö universitet från och med den 1 januari 2018. Inför förändringen har regeringen begärt in ett fördjupat underlag från Malmö högskola. Detta underlag tecknar en bild av Malmö högskolas historia, analyserar verksamheten idag och beskriver ambitioner och planer för framtiden.

Målbild och målområden för Malmö universitet
I målbilden för universitetet ingår utbildning och forskning av hög kvalitet som sker i samverkan med övriga samhället och på så vis bidrar med  kunskap för en hållbar samhällsutveckling. Målbilden framhåller också Malmö universitets roll i att identifiera och definiera viktiga och framtida samhällsutmaningar.
Kopplat till målbilden anges fyra målområden för de närmaste årens utveckling av Malmö universitet:

  • Balans mellan forskning och utbildning.
  • Forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet.
  • Sammanhållna och berikande akademiska miljöer
  • Flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor inom områden som är relevanta för samhället

Prioriterade satsningar
För att uppnå målbilden görs ett antal prioriterade satsningar. Det handlar om att stärka forskning och forskarutbildning, genom bland annat ökad externfinansiering och utökad forskningstid för professorer. Kopplingen mellan utbildning och forskning ska också stärkas och så kommer man att satsa på en särskild pedagogisk plattform för utmaningsbaserat lärande. 

Bland övriga prioriterade satsningar finns den fortsatta utvecklingen av en universitetsövergripande innovationsmiljö. Det pågår en utbyggnad av forskningens infrastruktur och verksamhetsstöd. Viktiga förutsättningar för detta arbete är att Malmö universitet får ett eget innovationskontor och att lärosätet får möjlighet att starta ett holdingbolag.

I arbetet med jämställdhetsintegrering kommer Malmö universitet att prioritera tre områden: jämställda akademiska karriärvägar, jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer och jämställdhetsintegrerade professionsutbildningar.

Framtida roll i samhällsutvecklingen
I det fördjupade underlaget beskrivs Malmö universitets framtida roll i samhällsutvecklingen.  Hållbarhet beskrivs som vår tids dominerande utmaning. Därför blir det en övergripande uppgift för Malmö universitet att fördjupa och utveckla engagemanget och insatserna för att bli en global förebild för hur lärosäten genom forskning, utbildning och samverkan kan spela en aktiv roll i en hållbar samhällsutveckling.  

De trådar som löpt genom Malmö högskolas historia – breddat deltagande, samhällsengagemang, samverkan, samproduktion och innovation, flervetenskap, kvalitetstänkande och globalt engagemang – ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av Malmö universitet.

—   Malmö högskola har under årens lopp utvecklat en profil som kännetecknas av globalt engagemang, samhällsengagemang och ett flervetenskapligt och utmaningsbaserat förhållningssätt i utbildning, forskning och samverkan. Breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning är en viktig del av lärosätets demokratiska samhällsengagemang som berikar mångfalden i den akademiska kulturen och lärandet,  säger Kerstin Tham.

Text: Magnus Jando