Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

De ska bedöma nätverksansökningar

2016-11-23

MEDARBETARE. Lars Dencik, Christina Lindh och Anne Persson.
Det är några av forskarna i den kommitté som ska bedöma inkomna ansökningar om stöd för forskarnätverk.  
–  Kommittén är en väl sammansatt grupp sett till könsfördelning och de vetenskapsområden och ämnen som finns representerade, säger Tapio Salonen, blivande vicerektor med ansvar för samhällsutmaningar. 

  Ingegerd Tallberg Broman
   Sven-Axel Månsson
   pelle ehn professor
   Ingegerd Tallberg Broman, Sven-Axel Månsson och Pelle Ehn..

Rektor Kerstin Tham utlyste, som vi berättat tidigare, i inledningen av oktober stöd till att initiera eller utveckla befintliga forskarnätverk på högskolan. Detta som ett första steg i en process som på sikt ska resultera i flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor som  adresserar olika samhällsområden – så kallade fokusområden.
Nu löper denna ansökningstid ut inom kort (30 november) och därefter är det tänkt att en särskilt sammansatt bedömningskommitté ska titta närmare på de inlämnade ansökningarna.

Enligt ett rektorsbeslut, som fattades tidigare i veckan, ska kommittén:

  • Bedöma ansökningarna utifrån de i utlysningen fastställda kriterierna och därefter grupperna dessa utifrån deras potential att utvecklas till de framtida forskningsprogrammen.
  • Lämna skriftliga värderingar av varje ansökan som innehåller förslag till förbättringar som hjälp inför framtida utvecklingsarbete.
  • Vid behov föreslå rektor hur ansökningar som inte lever upp till kriterierna kan göras bättre – exempelvis att ansökningar med likartat fokus kan slås samman.    

Tanken är att kommittén ska lämna över aktuella bedömningar och förslag till rektor Kerstin Tham i januari. De som har fått förtroendet att utföra arbetet – utöver högskolans forskningskoordinator Peter Jönsson, som ska vara gruppens sekreterare – är:

  • Lars Dencik (ordförande i kommittén), professor emeritus i social psykologi vid universitetet i Roskilde.
  • Pelle Ehn, professor emeritus i interaktionsdesign. Tidigare anställd vid Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö högskola.
  • Christina Lindh, professor emeritus och övertandläkare vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
  • Sven-Axel Månsson, professor emeritus i socialt arbete. Tidigare anställd vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola.
  • Ingegerd Tallberg Broman, professor emeritus i utbildningsvetenskap. Tidigare anställd vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.
  • Anne Persson, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

–  Jag är övertygad att denna grupp forskare, med sin samlade kompetens och gedigna erfarenhet, kommer att utföra denna grannlaga uppgift på ett tillfredsställande sätt. I kommittén finns både god kännedom om vårt eget lärosäte och viktiga influenser utifrån, säger Tapio Salonen.
Han förklarar även att ledamöterna i bedömningskommittén kommer att underteckna en jävsdeklaration när de har sitt första möte.
–  Om en ledamot skulle se att det kan finnas fara för jäv i samband med någon av ansökningarna kommer han eller hon inte att delta i den aktuella bedömningen, säger Salonen.
Kort efter att bedömningskommittén har rapporterat och lämnat över sitt material ska rektor Kerstin Tham ge besked om vilka ansökningar som beviljas stöd – på högst 250 000 kronor. Detta lär ske i februari nästa år.   

Text: Per M Eriksson