Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Stöd för att utveckla forskarnätverk

2016-10-11

MEDARBETARE. Nu tas nästa steg i formandet av fokusområden.
Rektor Kerstin Tham har i dagarna beslutat om utlysning av stöd till att skapa flervetenskapliga forskarnätverk.
– Vi hoppas att flera grupperingar på högskolan tar chansen och vill vara med och arbeta fram olika gemensamma forskningsidéer och förslag till fokusområden, säger Tapio Salonen.  

  Tapio Salonen
  KerstinTham, rektor vid Malmö högskola
   

Rektor Kerstin Tham har, sedan installationsceremonin i Malmö rådhus i februari, flaggat för att hon vill både stärka och öka volymen på högskolans forskning. Hon anser även att lärosätet bör profilera och stärka sin framgångsrika forskning som adresserar samhällsutmaningar av olika slag – för att därigenom kunna bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.

I höst har det därför – på rektors initiativ – dragits i gång ett arbete för att på sikt definiera ett antal fokusområden för lärosätets utbildning, forskning, samverkan och innovation. Ett första steg i detta arbete var den heldagsworkshop som genomfördes 19  augusti – där sammanlagt 160 medarbetare medverkade. Dagen resulterade i bland annat att tolv grupperingar presenterade lika många embryon till möjliga flervetenskapliga fokusområden för varandra.

Nu är tanken att processen ska gå vidare och därför utlyses nu ett antal nätverksstöd för forskare – som kan ge upp till 250 000 kronor per gruppering. Dessa pengar är avsedda för att under nästa år vidareutveckla befintliga, eller initiera nya, forskarnätverk och stimulera till arbete med gemensamma forskningsansökningar.

De aktuella nätverken ska, enligt utlysningen:

  • ”Adressera forskningsfrågor kring en samhällsutmaning;
  • Bygga vidare på befintlig forskning vid Malmö högskola;
  • Inkludera ett tillräckligt stort antal anställda som tillsammans har den vetenskapliga bredd som är nödvändig för att adressera samhällsutmaningen i fråga;
  • Förstärka kopplingen mellan utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället inom det utvalda problemområdet;
  • Ta sikte på att bygga upp ett uthålligt samt internationellt framstående flervetenskapligt forskningsprogram tillsammans med forskare verksamma vid andra lärosäten och andra aktörer utanför högskolesektorn.”

– Grupperingarna ska komma in med sina kortfattade ansökningar om nätverksstöd senast i slutet av november. Deras ansökningar kommer sen att granskas av en panel med oberoende seniora forskare innan Kerstin Tham fattar beslut i december om fördelning av stöden, säger Tapio Salonen
Han har fått i uppdrag av rektor att leda detta arbete och ska tillsammans med forskarna ta fram förslag på och definiera några fokusområden för forskning som ska ske i nära samverkan med utbildningen och omgivande samhälle.

Rektor Kerstin Tham har inte bestämt hur många nätverksstöd som ska fördelas – utan det avgörande är kvaliteten på ansökningarna, det vill säga hur väl de uppfyller aktuella kriterier. 
– Medarbetarnas engagemang och kompetens är centralt i vårt arbete med att skapa forskningsnätverk och formulera fokusområden. Det finns en lång tradition på högskolan att verka för en hållbar samhällsutveckling.
– Jag är därför övertygad om att vi kommer att få in en rad spännande ansökningar om stöd för att initiera flervetenskapliga forskarnätverk, säger Kerstin Tham.

Text: Per M Eriksson