Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Uppgift: bedöma nätverksansökningar

Rektor Kerstin Tham utlyste i inledningen av oktober stöd till att initiera eller utveckla befintliga forskarnätverk på högskolan. Detta som ett första steg i en process som på sikt ska resultera i flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor som  adresserar olika samhällsområden – så kallade fokusområden.

Efter att ansökningstiden löpt ut (30 november 2016) är det tänkt att en särskilt sammansatt bedömningskommitté ska titta närmare på de inlämnade ansökningarna. Enligt ett rektorsbeslut ska kommittén:

  • Bedöma ansökningarna utifrån de i utlysningen fastställda kriterierna och därefter grupperna dessa utifrån deras potential att utvecklas till de framtida forskningsprogrammen.
  • Lämna skriftliga värderingar av varje ansökan som innehåller förslag till förbättringar som hjälp inför framtida utvecklingsarbete.
  • Vid behov föreslå rektor hur ansökningar som inte lever upp till kriterierna kan göras bättre – exempelvis att ansökningar med likartat fokus kan slås samman.   

Tanken är att kommittén ska lämna över aktuella bedömningar och förslag till rektor Kerstin Tham i januari. De som har fått förtroendet att utföra arbetet – utöver högskolans forskningskoordinator Peter Jönsson, som ska vara gruppens sekreterare – är:

  • Lars Dencik (ordförande i kommittén), professor emeritus i social psykologi vid universitetet i Roskilde.
  • Pelle Ehn, professor emeritus i interaktionsdesign. Tidigare anställd vid Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö högskola.
  • Christina Lindh, professor emeritus och övertandläkare vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
  • Sven-Axel Månsson, professor emeritus i socialt arbete. Tidigare anställd vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola.
  • Ingegerd Tallberg Broman, professor emeritus i utbildningsvetenskap. Tidigare anställd vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.
  • Anne Persson, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Ledamöterna i bedömningskommittén ska underteckna en jävsdeklaration när de har sitt första möte i december. När bedömningskommittén sedan har rapporterat och lämnat över sitt material ska rektor Kerstin Tham ge besked om vilka ansökningar som beviljas stöd – på högst 250 000 kronor. Detta lär ske i februari nästa år, 2017.