Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ansök om stöd för forskarnätverk

Bakgrund
Som ett led i den strategiska utvecklingen och konsolideringen av Malmö högskolas verksamhet utlyses stöd för forskarnätverk.

Beslut
Rektor lyser ut stöd för forskarnätverk enligt följande:

Utlysning av nätverksstöd
Malmö högskola är ett ungt och snabbt växande lärosäte som står inför uppgiften att ta nästa steg i utvecklingen mot Malmö universitet. För att göra detta måste Malmö högskolas specifika förutsättningar tas tillvara på bästa sätt genom att formulera en tydlig målbild för de kommande åren. Det är av yttersta vikt att få en bättre balans och ytterligare berikande koppling mellan utbildning och forskning. Det innebär att Malmö högskola behöver ytterligare stärka forskningens kvalitet och öka dess volym, bl.a. genom att på olika sätt skapa nya ekonomiska resurser för forskning och forskarutbildning.

Malmö högskola bedriver forskning och forskarutbildning som har en hög samhällsrelevans och som därmed adresserar angelägna samhällsutmaningar. Malmö högskola har en unik möjlighet att stärka den flervetenskapliga forskning som sker i nära samverkan med det omgivande samhället och som definierar Malmö högskola. Eftersom Malmö högskola har potential att ytterligare profilera och stärka sin forskning som bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling, kommer Malmö högskola att genomföra olika satsningar för att tillvarata denna potential.

Av dessa anledningar genomförs med start 2017 en särskild satsning för att skapa flervetenskapliga forskarnätverk och på sikt forskningsprogram inom tematiska områden som adresserar angelägna samhällsutmaningar vi står inför, lokalt, nationellt och globalt (så kallade fokusområden). Denna satsning bygger vidare på tidigare forskning vid Malmö högskola och är uppdelad i två separata delar, dels denna utlysning av stöd till forskarnätverk och i ett senare skede utlysning av stöd till forskningsprogram.

Som ett led i utvecklingen och konsolideringen av Malmö högskolas verksamhet utlyser rektor härmed ett antal nätverksstöd upp till 250 000 kronor som är avsedda att under 2017 initiera nya eller vidareutveckla befintliga forskarnätverk.
Nätverks­stöden ska ses som ett första steg att stimulera till en gemensam forskningsansökan, till exempel inför en planerad utlysning av mer långsiktig programfinansiering.

Avsikten är att dessa nätverk ska:

  • Adressera forskningsfrågor kring en samhällsutmaning;
  • Bygga vidare på befintlig forskning vid Malmö högskola;
  • Inkludera ett tillräckligt stort antal anställda som tillsammans har den vetenskapliga bredd som är nödvändig för att adressera samhällsutmaningen i fråga;
  • Förstärka kopplingen mellan utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället inom det utvalda problemområdet;
  • Ta sikte på att bygga upp ett uthålligt samt internationellt framstående flervetenskapligt forskningsprogram tillsammans med forskare verksamma vid andra lärosäten och aktörer utanför högskolesektorn.

Ansökningarna kommer att värderas enligt i vilken grad som ovanstående kriterier bedöms vara uppfyllda.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Namn, titel och institutionstillhörighet för huvudsökande (en person)
  • Medsökandes namn, titlar och institutionstillhörigheter
  • Upp till tre A4-sidor som beskriver på vilket sätt som nätverket uppfyller de tre första kriterierna samt hur det är tänkt att aktiviteten inom nätverket under 2017 kommer att gagna utvecklingen kopplad till de två senare kriterierna.
  • Till ansökan fogas en enkel redogörelse av vad nätverksstödet är tänkt att användas till (såsom skrivarinternat och samordning av gruppens aktiviteter; tänk på att inkludera indirekta kostnader), korta CV för alla sökande samt en lista på relevanta publikationer som gruppen vill åberopa i sammanhanget.

Välkomna med era ansökningar som ska vara registrator (registrator@mah.se) tillhanda senast 30 november 2016.
Rektor avser att fatta beslut om fördelning av stöden så att utbetalning kan ske i början av 2017. En panel av oberoende erfarna forskare granskar inkomna ansökningar. I granskningen undviks eventuella jävsförhållanden.

Olika former av mötesarrangemang kommer att göra att de nätverk som beviljas stöd ska kunna träffas reguljärt på högskolegemensam basis under 2017 för att bland annat få tillfälle att föra en vetenskaplig diskussion kring samhällsutmaningar.


Frågor i anslutning till utlysningen, kontakta:

Professor Tapio Salonen (tapio.salonen@mah.se)  
Forskningskoordi­nator Peter Jönsson (peter.jonsson@mah.se) .