Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Aktuellt om universitetsstatus 2018 – rektor informerar

Arbetet med att utarbeta ett fördjupat underlag som ska lämnas till regeringen har kommit igång och leds av Hans Lindquist. I måndags hade jag ett samtal med statssekreterare Karin Röding på Utbildningsdepartementet som underströk att det fördjupade underlaget inte är en universitetsansökan och att vi har fria händer att utforma dokumentet som vi önskar. 

Min tanke är att underlaget ska ge en bra bild av Malmö högskola och vår väg framåt. Under 2017 planerar vi att tillsammans med högskolans medarbetare och studenter revidera vår strategiska plan för Malmö universitet och vi kan använda det fördjupade underlaget som grund för det arbetet.

Bättre balans mellan forskning och utbildning

Vi behöver nu formulera en målbild för Malmö universitet och några tankar kring detta presenterades redan i mitt rektorsinstallationstal i februari i år. Det känns mycket glädjande att vi nu, genom att vi får universitetsstatus, ges möjlighet att skapa en bättre balans mellan forskning och utbildning som har en hög samhällsrelevans och som sker i nära samverkan med det omgivande samhället. Detta ger oss möjlighet att förstärka utbildningens kvalitet och forskningsanknytning och att utveckla en mer långsiktig forskning på hög internationell nivå. En viktig förutsättning är att vi skapar kompletta akademiska miljöer som kännetecknas av en ”kritisk massa” av forskare/lärare och doktorander men även studenter på grundnivå och avancerad.

Malmö högskola har sedan starten haft en ambition att bidra med ny kunskap som behövs för att skapa en hållbar samhällsutveckling, såväl lokalt som globalt. Vi får nu möjlighet att utveckla vår forskning och forskarutbildning med utgångspunkt i viktiga samhällsutmaningar och arbetet med att definiera flervetenskapliga fokusområden är en del av denna utveckling. Tanken är att forskare/lärare och doktorander med en stark förankring inom  olika ämnesområden ges möjlighet att även vara delaktiga i att bygga upp flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor inom ett antal tematiska fokusområden (fokus: komplexa samhällsutmaningar). Tanken är att vi i första hand ska förstärka institutionernas forskningsmiljöer och samtidigt skapa ett antal universitetsgemensamma flervetenskapliga program och forskarskolor och att dessa ska berika varandra.

Utökning av forskningsanslaget

I tisdags förra veckan fick Malmö högskola besked om att vi får en utökning av vårt statliga forskningsanslag med 90 miljoner kronor år 2018 (totalt ca 230 miljoner kronor), vilket är ett viktigt första steg mot att skapa en berikande balans mellan forskning och utbildning vid Malmö universitet. Detta innebär att vi under våren 2017 behöver diskutera och komma fram till en modell för hur dessa medel på bästa sätt bör användas för att stärka vår forskning och forskarutbildning. I enlighet med den resursfördelningsmodell som vi har idag kommer merparten av statsanslaget för forskning och forskarutbildning även fortsättningsvis fördelas ut till fakulteterna. I dag fördelas 75% av det statliga forskningsanslaget till fakulteterna direkt och merparten av våra högskolegemensamma strategiska medel (20% av det totala forskningsanslaget) fördelas indirekt till fakulteterna, t ex genom medel till högskolans forskningscentrum. Resterande fem procent används för att återställa myndighetskapitalet för forskning.

Utvecklingen av forskningen behöver prioriteras

Vi behöver prioritera att söka externa medel för vår forskning och forskarutbildning om vi ska kunna fortsätta en gynnsam utveckling av forskningsfinansieringen vilket är en förutsättning för högkvalitativ forskning. Vi behöver även använda resurser för att medfinansiera forskningsprojekt som har erhållit externa bidrag. Vi är också medvetna om att alla högskolans professorer inte har tillräckligt tidsutrymme för att skapa starka forskningsmiljöer och bidra till forskningsansökningar som genererar nya medel till forskningen. Dessutom behöver vi satsa på juniora forskare och deras utveckling som forskare och forskningsledare men även på doktorandanställningar inom ramen för flervetenskapliga forskarskolor. 

Det finns en mängd olika förslag på möjliga strategiska satsningar som behöver initieras för att vi ska skapa starka forskningsmiljöer och en balans mellan forskning och utbildning och därmed en hög kvalitet i vår verksamhet. Vi behöver nu inleda diskussioner om vår målbild för Malmö universitet och gemensamt utforma en universitetsövergripande strategisk plan. Jag återkommer fortlöpande med information om dessa frågor i nyhetsbrevet.

/Kerstin Tham, rektor