Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Universitet 2018 – aktiviteter och arrangemang

Det är två händelser som sker 2018 – Malmö högskola blir universitet och fyller 20 år. De båda händelserna ska uppmärksammas genom en rad arrangemang och aktiviteter från hösten 2017 och under hela 2018. Tanken med aktiviteterna är att prioritera universitetsblivandet snarare än att vi fyller 20 år och alltså vara framåtsyftande istället för tillbakablickande. Målet är ökad synlighet och att stärka bilden av vår bredd och kvalitet inom forskning och utbildning. Arrangemangen kommer att blanda allvar och fest och marknadsförs under rubriken “Universitet 2018”. Till internationella målgrupper och på engelska använder vi budskapet "20 years".

Nyheter

Symbol för att vi firar att vi blir universitet 2018

Exempelbild grafiskt-element-Universitet-2018

Symbol och mönster

För att förstärka och signalera firandet har kommunikationsavdelningen tagit fram en symbol med budskapet "Universitet 2018" och på engelska "20 years" och två konfettimönster.

Här kan du läsa riktlinjerna, ladda ner en presentation och ladda ner filerna för budskapet "Universitet 2018" och de två mönstren, som du kan använda på Facebook-event och i din kommunikation under vårt jubileumsår.

Profilprodukter, roll-ups och t-shirtar

Kommunikationsavdelningen har fyra roll-ups som kan användas vid evenemang, liksom vita t-shirtar med symbol och mönster på baksidan. Vepor som ska sättas upp i våra hus finns också.

Eventsajt – egen webbsida för Universitet 2018 med våra evenemang

En eventsajt och webbsida för Universitet 2018 med våra evenemang lanseras i samband med Årshögtiden.

Projektmål

De arrangemang och aktiviteter som görs inom ramen för Universitet 2018 ska leda till ökad synlighet lokalt, nationellt och internationellt stärka bilden av Malmö universitets bredd och kvalitet inom forskning och utbildning hos allmänheten samt hos aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor. En viktig utgångspunkt är de kärnvärden som lyfts fram i Strategi 2020: mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang. Prioriteringarna i den strategiska planen för 2018–2022 kommer också att beaktas. Arrangemangen och aktiviteterna ska också vara inspirerande för och skapa delaktighet bland Malmö universitets medarbetare och studenter.

När det gäller utformning av programaktiviteter uppmuntras fakulteterna till:

 • samproduktion med externa samarbetspartner
 • variation av format (inte enbart seminarier och konferenser)
 • internationalisering
 • studentinvolvering
 • breddad rekrytering
 • flervetenskap
 • samarbeten mellan olika delar av högskolan 

Projektgruppens roll är att kartlägga och samordna befintliga planerade aktiviteter samt föreslå teman och helt nya arrangemang som kan fungera fakultetsövergripande för att skapa en bredd och spets, samt se till att programmet presenteras på ett bra sätt. Fakulteternas och bibliotekets aktiva deltagande är avgörande för projektets framgång. Vikten av studenternas involvering (som målgrupp och medarrangörer) kan inte nog understrykas.

Projektet ska:

 • Ta fram ett samlat program för alla de aktiviteter och arrangemang som ska ingå i Universitet 2018.
 • Samordna redan befintliga planerade aktiviteter och arrangemang som med fördel kan ingå i Universitet 2018.
 • Initiera och producera ett antal helt nya programaktiviteter som görs specifikt med anledning av universitetsåret.
 • Genomföra vissa större gemensamma festarrangemang, riktade till speciellt utvalda intressenter.
 • Marknadsföra aktiviteter och arrangemang på olika sätt, beroende på målgrupper, innehåll och format.
 • Utvärdera och sammanställa erfarenheter och reflektioner i en slutrapport.

Projektgrupp

Hans Lindquist, ordförande
Karolina Rosenqvist, projektledare
Maria Dahlberg, projektsekreterare
Lotta Orban, kommunikatör
Ida Rosqvist, kommunkatör
Daniel Hansson, Director musices
Sigvard Åkerman, övermarskalk
Magnus Lindqvist, CRM-expert
Linda Lill, Institutionen för vårdvetenskap
Martin Berg, biträdande professor TS
Susanna Hedenborg, professor LS
Karin Axelsson, ekonom
Jenny Börjeson, fd kårordförande Studentkåren Malmö

Kontaktperson för fakultet och biblioteket

Fakulteten för hälsa och samhälle, Thomas Strandberg
Fakulteten för kultur och samhälle, Johanna Svensson
Fakulteten för lärande och samhälle, Helena Smitt
Fakulteten för teknik och samhälle, Martin Berg
Odontologiska fakulteten, Evaggelia Papia
Biblioteket, Eva Tornbjer

Dokument och planer

Projektdirektiv universitetsstatus och jubileum

Projektplan

Projektets genomförande

Projektet kommer att organiseras i arbetspaket/arbetsgrupper. Varje arbetspaket leds av en projektmedlem. Arbetspaketen kan även kompletteras med personer som inte ingår i projektgruppen, för att få de kompetenser som behövs för att jobba vidare med frågorna.

Arbetspaket 1 – Firandet 31 augusti och slutna tillställningar med utvalda grupper

Detta arbetspaket ansvarar för idéutveckling, budgetering och planering vad gäller det stora universitetsfirandet den 31/8. Arbetspaket 1 ansvarar också för koordinering av övriga tillställningar med särskilt inbjudna gäster (ministrar, donatorer, mecenater, rektorer och förvaltningschefer). Bland dessa evenemang kan nämnas en seminariemiddag med närvaro av ministern den 16 januari 2018 samt en tillställning för svenska universitetsrektorer och förvaltningschefer i samband med SUHF:s förbundsdagar 14 mars 2018. Därtill planeras ett evenemang för våra internationella samarbetspartner under våren 2018.

Daniel Hansson är samordnare

Arbetspaket 2 – Marknadsföring och kommunikation

Detta arbetspaket ska i nära samarbete med Kommunikationsavdelningen ansvara för hur firandet och programmet inom ramen för universitetsåret ska kommuniceras internt och externt. Ett separat grafiskt uttryck för Universitet 2018 har tagits fram och en övergripande programkatalog/kalender (digital eventsajt) håller på att produceras i samråd med Arbetspaket 3, liksom framtagning av eventuella profilprodukter inför jubileumsåret. Till arbetspaketet knyts kompetenser från Facility service (som har hand om våra profilprodukter) liksom ytterligare förstärkning från Kommunikationsavdelningen.

Lotta Orban är samordnare

Arbetspaket 3 – Program

Detta arbetspaket ansvarar för att göra en kartläggning över de aktiviteter som redan är planerade i "ordinarie verksamhet", t.ex. konferenser, seminarier och utställningar på fakulteterna. Kartläggningen ska även omfatta övriga aktiviteter som sker årligen, t.ex. En akademisk kvart, Almedalen, Malmöfestivalen och Bildningsbaren som med fördel kan tas med i programmet. Utöver de arrangemang som vänder sig till kollegor på andra lärosäten och politiker samt tjänstemän (t.ex. konferenser och seminarier) finns en ambition att även skapa arrangemang som riktar sig till allmänheten, vilket detta arbetspaket också ansvarar för att ta fram förslag på. Det kan ta sig uttryck i form av speciellt utformade programpunkter till exempel barnfamiljer och pensionärer men också i
aktiviteter baserade på intresseområden/teman (t.ex. hälsa, teknik, kultur). Här kan allt från cykellopp och historiska stadsvandringar till en flervetenskapligt baserad jubileumskurs ingå. Samtliga aktiviteter ska ha ett akademiskt innehåll, det får inte bli jippobetonat utan ska ta avstamp i vår kärnverksamhet.
Möjligheterna är många och arbetspaketet ansvarar för att ta fram förslag på prioriteringar och hur dessa aktiviteter bör organiseras.

Steg 1 Kartläggning av redan inplanerade aktiviteter

I ett första steg gör vi en kartläggning av alla redan inplanerade större aktiviteter som kan finnas med i det gemensamma programmet/kalendern för universitetsfirandet (20 oktober 2017–31 augusti 2018). Kartläggningen ska omfatta det som sker årligen (i högskolans årscykel) liksom det som redan är inplanerat specifikt under tiden 20 oktober 2017–31 augusti 2018 (t.ex. konferenser och större seminarier, utställningar, workshops). Syftet med kartläggningen är att vi ska kunna få en övergripande och samlad bild av alla aktiviteter som har relevans för universitetsfirandet. På så sätt kan vi underlätta att få in aktiviteter i jubileumsprogrammet och därmed också hjälpa er att synliggöra dem. När kartläggningen är klar kommer projektgruppen att sammanställa alla inplanerade aktiviteter för året, vilket bildar en bas för vår gemensamma kalender. 

Steg 2 Utformande av teman och nya programaktiviteter

Kartläggningen kommer att bilda underlag för nästa steg, som handlar om att skapa ett sammanhållet program utifrån ett antal gemensamma och relevanta teman/områden/spår och olika målgrupper. Det som redan är inplanerat (och identifierat i kartläggningen) kommer att behöva kompletteras med helt nya typer av programaktiviteter. I detta steg kommer fakulteterna och biblioteket beskriva på vilket sätt  man vill arbeta med olika teman och vilka typer av programaktiviteter man åtar sig driva, tillsammans med andra delar av högskolan eller i samproduktion med externa aktörer. 

Maria Dahlberg och Susanna Hedenborg är samordnare

Arbetspaket 4 – Studentaktiviteter

Detta arbetspaket ansvarar för att ta fram förslag på hur vi når och samarbetar med
studenter och doktorander. Hur vill studenter/doktorander visa upp aktiviteter vid högskolan? Arbetet
görs tillsammans med nyckelpersoner (studentkårerna och studentföreningar), för att också få med studenters idéer och engagemang. Fakulteterna uppmuntras också att tänka på hur studenter kan involveras, till exempel i form av studentprojekt. Även studentrekryteringsaktiviteter bör tänkas in,
med särskilt fokus på breddad rekrytering, i samarbete med fakulteterna och med studie- och karriärsrådgivarna.

Jenny Börjeson är samordnare

Projektfaser

Förankring, kartläggning och idégenerering (mars–augusti 2017)

Dialoger med fakulteter och biblioteket. Under denna fas läggs fokus på kartläggning av befintliga evenemang samt idégenerering av helt nya aktiviteter riktade till olika målgrupper. Budget tas fram och fakulteterna utser representanter som kan arbeta med firandet. Utöver detta påbörjas produktion av
grafiskt koncept, utformande av gemensamt digitalt program och kalendarium samt framtagande av
profilprodukter.

Genomförande (september 2017–augusti 2018)

Operativ fas med genomförande av samtliga arrangemang och aktiviteter som samlas under rubriken Universitet 2018. Officiell kickoff för Universitet 2018 görs i samband med Årshögtiden den 20 oktober 2017. I september 2017 startar också seminarieserien Knowledge for Change. Ett sätt att markera uppstarten skulle kunna vara med en symbolisk gåva till alla medarbetare. Fasen avslutas den 31/8
med ett gemensamt firande av Malmö universitets tillblivelse.

Utvärdering (september 2018)

Utvärdering av arrangemang, sammanställning av dokumentation och rapportskrivning.