Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Övrigt

Organisatorisk placering

Internrevisionen är organiserad som en oberoende enhet under styrelsen för Malmö högskola. Internrevisionen leds av en internrevisionschef. För att säkra kraven på objektivitet, oberoende och integritet ska internrevisionen vara fristående från den operativa verksamheten. Administrativt är internrevisionen placerad under rektor.

Omfattning

Internrevisionens arbetsområde ska omfatta all den verksamhet som högskolan bedriver och/eller ansvarar för, även verksamhet som bedrivs av juridiska personer, t ex dotterföretag.