Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildningsberedningen

Bakgrund
För att säkerställa att utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid Malmö högskola håller hög kvalitet och bedrivs i linje med högskolans strategiska ställningstaganden "Strategi 2020" samt "Strategiska satsningar för satsningar för utbildning, forskning och samverkan 2014-2016" har rektor inrättat Utbildningsberedningen.

Arbetsuppgifter
Utbildningsberedningen ansvarar för samordning och genomförande av det övergripande kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Malmö högskola. Beredningen är inte ett beslutande organ utan bereder ärenden inför beslut av rektor, högskolestyrelse och högskolans ledning.

Samarbete med andra organ inom högskolan
Utbildningsberedningen ska samarbeta med Forskningsberedningen  och Samverkansberedningen i relevanta frågor.

Utskott
Programutskottet vid Malmö högskola är ett beredande organ till utbildningsberedningen i ärenden som rör inrättande och avveckling av utbildningsprogram.

Projekt/arbetsgrupper
I förekommande fall bildar Utbildningsberedningen särskilda projekt/arbetsgrupper som bereder frågor av angivet slag.

Ordförande
Per Hillbur, prorektor

Vice ordförande
Christel Bahtsevani, vice dekan, Fakulteten för hälsa och samhälle

Ledamöter
Karin Arvidsson, chef för Kommunikationsavdelningen
Jörgen Ekman, tf. prodekan, Fakulteten för teknik och samhälle
Charlotte Kipowski, tf. chef för Studentcentrum
Christel Larsson, universitetslektor, Odontologiska fakulteten
Anders Olsson, utbildningschef, Fakulteten för lärande och samhälle
Patricia Staaf, föreståndare för Akademiskt lärarskap
Anders Wigerfelt, vice dekan, Fakulteten för kultur och samhälle
Hanna Wilhelmsson, enhetschef, Biblioteket

Studeranderepresentanter
Pontus Källström, ordförande för Studentkåren Malmö
Rebecka Welander, vice ordförande för Studentkåren Malmö
Samer Khalil, vice ordförande, Odontologiska studentkåren

Personalorganisationer
Naser Eftekharian, ORF
Rebecka Johansson, SACO

Tjänstemän
Anna Sandell, kvalitetskoordinator
Monika Patay, utbildningshandläggare, sekreterare i beredningen