Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Så leds Malmö högskola

Högskolestyrelsen
Högskolestyrelsen är högskolans högsta beslutande organ (högskolelagen 2 kap 2 §) och dess beslutanderätt är i huvudsak reglerad i 2 kap 2 § högskoleförordningen (HF).

Rektor 
Rektor är högskolans myndighetschef (högskolelagen 2 kap 3 §) och rektors beslutanderätt framgår av 2 kap 3 § HF.

Malmö högskolas arbetsordning
Av Malmö högskolas Arbetsordning framgår bland annat högskolans övergripande organisation, arbetsfördelning mellan högskolestyrelsen och rektor samt delegering av beslutanderätt.

Prorektor 
Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när rektor inte är i tjänst, och i övrigt ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Prorektor beslutar också i ett antal frågor som framgår av delegation från rektor.

Vicerektorer 
Det finns tre vicerektorer vid högskolan – en vicerektor som ansvarar för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande, en vicerektor som ansvarar för samverkan och en vicerektor med ansvar för samhällsutmaningar.

Fakulteter 
Vid högskolan finns fem fakulteter: Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Teknik och samhälle och Odontologiska fakulteten, och vid varje fakultet en dekan och en fakultetsstyrelse.

Dekanen är fakultetens chef, ansvarar för fakultetens hela verksamhet och beslutar i frågor internt på fakulteten i enlighet med delegation (HS, KS, LS, TS, OD) från rektor.

Respektive fakultetsstyrelse beslutar, enligt delegation från rektor, om fakultetens strategiska utvecklingsplan samt om att hos rektor ansöka om inrättande av eller föreslå avveckling av utbildningsprogram vid fakulteten. I övrigt är fakultetsstyrelsen rådgivande till dekanen.

Bibliotek 
Vid högskolan finns en enhet benämnd Bibliotek som består av högskolebiblioteket med dess avdelningar och lokala kontor på fakulteter. Chefen för biblioteket är direkt underställd rektor och beslutar enligt delegation från rektor.

Gemensamt verksamhetsstöd 
Vid högskolan finns ett högskolegemensamt verksamhetsstöd benämnt Gemensamt verksamhetsstöd (GV). Chefen för Gemensamt verksamhetsstöd är direkt underställd rektor och beslutar enligt delegation från rektor.

Till höger finns en schematisk skiss som översiktligt beskriver rektors delegation.